[Error loading the WebPart 'LanguageSelection' of type 'languageselection']
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หมายเหตุุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
(ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม)
(ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการให้บริการประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่)
(ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัย)
( แก้คำผิด เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ )
(ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง)
(ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณามาตรฐานบริการที่ดีสำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม)
(ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานสำหรับการให้บริการเสียงผ่านการให้บริการ อินเทอร์เน็ต (Voice over Internet Protocol หรือ Internet Telephony))
(เอกสารรายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง)
(เอกสารรายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่)