[Error loading the WebPart 'LanguageSelection' of type 'languageselection']
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ติดต่อเรา
 

เจ้าหน้าที่สำนัก ทท.

(กดเบอร์โทรศัพท์ : 0-2670-8888 ต่อด้วยเบอร์ภายใน)
 
ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ภายใน
1 นายอัมพร ดีเลิศเจริญ ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ บ2) 7633
ส่วนห้องปฏิบัติการทดสอบ
2 นายสุรัช  ลีลาวรรณเขต ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ3) 7614
  นายชัยชาญ ชาญชัย วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก. ก1) 7688
4 นายณัฐจักร์ ปทุมลักษณ์ วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก. ก1) 7602
5 นายอภิณัฐ ขำปรางค์ วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก. ก2) 7632
6 นายดล เกรียงวัฒนากุล วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก. ก2) 7665
7 นางสาวอัญชลี ก้านเหลือง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น (นนผ. ก3) 7656
8 นายณรงค์ สุภาษร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น (นนผ. ก3) 7645
9 นางสาววิศรุตา เพียรยิ่ง นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น(นตป.ก3) 7697
ส่วนงานเทคโนโลยีโทรคมนาคม
10 นายอรรถชัย แมนมนตรี ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ3) 7676
11 นายธีระ จงสมชัย พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1) 7610
ส่วนรับรองมาตรฐาน
12 นายสมศักดิ์ หล่ำศรี วิศวกรเชี่ยวชาญ (วก.ช2) 7659
13 นายภาณุ สิงห์หล้า วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก. ก1) 7621
14 นายรุ่งเรือง น้อยพันธ์ดี วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก. ก1) 7644
15 นายภีมวิชญ์ สุทธิกาญจน์ วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก. ก2) 7694
16 นายฐาปกรณ์ คงทน วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก. ก3) 7695
17 นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยจตุพร วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก. ก3) 7696
18 นางสาวมยุรา พิทักษ์วงศ์ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น (นนผ. ก3) 7619
19 นายภาคย์ เมืองงาม นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น(นตป. ก3) 7677
20 นางสาว ศิริพร หนูน้อย นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น (นนผ. ก3) 7629
21 นางสาวธนาภรณ์ ช่วยปานพะเนา บุคคลเพื่อช่วยปฎิบัติงานให้สำนักงาน กสทช. 7618
ส่วนมาตรฐานโทรคมนาคม
22 นายบวร มากนาคา ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ3) 7655
23 นายภัณณิพงศ์ ติณณธรางค์กูล วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก. ก1) 7611
24 นายปฏิภาณ สอาดเอี่ยม วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก. ก2) 7615
25 นางสาวอภิชญา สิริวณิชพงศ์ วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก. ก3) 7622
ส่วนนโยบายและส่งเสริมด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
26 นายวีรศักดิ์ แก้วศรีดำ ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ3) 7666
27 นายดุษฎี ปราชญานุพร นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับสูง (นตป. ก1) 7657
28 นายชวพล พุนทิกาพัทร์ วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก. ก2) 7601
29 นายเอกพงษ์ คงสมบัติ วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก. ก3) 7669
ส่วนอำนวยการ
30 นางสาว จิราภรณ์ ภักดีอุธรณ์ ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ3) 7609
31 นายพัฒนายุ เทอดเกียรติกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับต้น (นจท. ก3) 7698
32 นางสาวจามจุรี สียางนอก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับต้น (นจท. ก3) 7654
33 นางสาวจิราภรณ์ สิงห์ขร บุคคลเพื่อช่วยปฎิบัติงานให้สำนักงาน กสทช. 7608


สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม

ที่อยู่ : อาคาร 3 เลขที่ 87 ถ. พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2670-8888

โทรสาร : 0-2279-2273

E-mail : standard@nbtc.go.th