[Error loading the WebPart 'LanguageSelection' of type 'languageselection']
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ให้บริการทดสอบ
แนะนำประเภทเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ให้บริการทดสอบ

กฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
(ประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง)
(ประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์)
(ประกาศ กทช.เรื่อง แบบคำขอสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์โดยสำนักงาน กทช. )
(ประกาศ กทช. เรื่อง ระเบียบสำหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ อุปกรณ์โดย สำนักงาน กทช. )