[Error loading the WebPart 'LanguageSelection' of type 'languageselection']
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตรวจลักษณะทางวิชาการ


       ส่งเครื่องโทรคมนาคมตรวจสอบลักษณะทางวิชาการ
        เครื่องโทรคมนาคมที่ส่งตรวจสอบลักษณะทางวิชาการต้องได้รับใบอนุญาตทำ/นำเข้า จากสำนักงาน กสทช. และเป็นเครื่องที่ผ่านพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ส่งเครื่องฯตรวจสอบลักษณะทางวิชาการเตรียมเอกสารให้ครบตามนี้
1. กรอกคำขอรับบริการในแบบฟอร์ม มท.03 (เอกสารแนบตามข้อ 3)
   1.1 แค็ตตาล็อก (Catalogue)
   1.2 สำเนาใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม​
   1.3 สำเนาใบอนุญาตให้ทำ/นำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
   1.4 สำเนาใบขนสินค้าขาเข้าซึ่งผ่านพิธีการทางศุลกากร
   1.5 สำเนาใบเสร็จรับเงินแสดงการเสียภาษีศุลกากร
2. อื่น ๆ
   2.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 90 วัน
   2.2 หนังสือมอบอำนาจ หากมีการมอบอำนาจ
   2.3 สำเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องฯ
แบบฟอร์ม
1. มท.03
2. หนังสือมอบอำนาจ