[Error loading the WebPart 'LanguageSelection' of type 'languageselection']
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
RF & SARการส่งทดสอบเครื่องโทรคมนาคม (RF Test / SAR Test)
 

 

รายการเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นคำขอทดสอบเครื่องโทรคมนาคม
 

 สิ่งที่ต้องทำก่อนส่งทดสอบเครื่องโทรคมนาคม
   1. เครื่องโทรคมนาคมที่ส่งทดสอบต้องได้รับใบอนุญาตทำ/นำเข้า จากสำนักงาน กสทช.
      หากยังไม่ดำเนินการขอใบอนุญาตทำ/นำเข้า ขอให้ติดต่อสำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม 2
      โทร. 0 2670 8888 ต่อ 7921 ถึง 7926 และ 7929
      Email : erlicensing@nbtc.go.th
   2. เครื่องโทรคมนาคมที่ส่งทดสอบต้องเป็นเครื่องที่ผ่านพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
 เอกสารประกอบการยื่นคำขอทดสอบเครื่องโทรคมนาคม
แบบฟอร์ม   แบบคำขอรับบริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (วท.01)
  ดาวน์โหลดได้ที่ : แบบคำขอ วท.01
เอกสารนิติบุคคล   - สำเนาใบรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 90 วัน)
  กรณีมอบอำนาจ
  - หนังสือมอบอำนาจรายปี พร้อมติดอากร 30 บาท
  ดาวน์โหลดได้ที่ : แบบฟอร์มมอบอำนาจยื่นรับรอง
  - สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจ - ผู้รับมอบอำนาจ
  - ใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมฯ 
  - เอกสารแสดงรหัสประจำตัวของผู้ประกอบการ (supplier code) 4 หลัก
เอกสารทางเทคนิค   - เอกสารแสดงลักษณะทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เป็นต้นว่า แค็ตตาล็อก (Catalogue) หรือ
  ข้อกำหนดทางวิชาการ (Technical Specifications)
  - คู่มือการใช้งาน (User guide/User manual)
  ที่แสดงรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค เช่น ความถี่วิทยุ กำลังส่ง โดยละเอียด***
  - 
แบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (กรณียื่นขอฯ ทดสอบสำหรับเครื่องระบบ Cellular)
  ดาวน์โหลดได้ที่ : แบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ กรณียื่นขอฯ ทดสอบสำหรับเครื่องระบบ Cellular
ใบอนุญาต กสทช.  - สําเนาใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
 - สําเนาใบอนุญาตให้ทําซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม (กรณีผู้ยื่นเป็นผู้ผลิตเครื่องวิทยุคมนาคม)
 - สําเนาใบอนุญาตให้นําเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม (กรณีนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม)
เอกสารจากศุลกากร  - สําเนาใบขนสินค้าขาเข้าซึ่งผ่านพิธีการทางศุลกากร
 - สําเนาใบเสร็จรับเงินแสดงการเสียภาษีศุลกากรม
 *ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ ทุกหน้า พร้อมประทับตราบริษัท


อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม  RF Test : 20000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat7%)
 SAR Test : 33000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat7%)
ระยะเวลาดำเนินการ  RF Test : ไม่เกิน 10 วันทำการ (ตามลำดับก่อน-หลัง)
 SAR Testไม่เกิน 10 วันทำการ (ตามลำดับก่อน-หลัง)
การยื่นคำขอ  ยื่น 1 คำขอต่ออุปกรณ์ 1 รุ่น


ช่องทางการยื่นขอทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

การยื่นคำร้อง  ส่งเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ standard@nbtc.go.th
 1. หัวข้ออีเมลล์ ขอส่งทดสอบเครื่องโทรคมนาคมตราอักษร ______ รุ่น _______
 2. เนื้อหาอีเมลล์
 ขอยื่นทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
 ชื่อบริษัท :____________
 ประเภทเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ : _______________
 ตราอักษร:______________________
 แบบ/รุ่น :_______________________
 3. แนบไฟล์เอกสารทั้งหมดรูปแบบไฟล์ Pdf.
 - หากไฟล์มีขนาดใหญ่ สามารถใช้บริการ cloud storage (เช่น google drive, onedrive)
 เพื่อเก็บไฟล์และเปิดสิทธิ์ให้สามารถเข้าถึงไฟล์ผ่านลิ้งค์ได้ จากนั้นนำส่งลิ้งค์ดังกล่าวส่งให้
 สำนักงานตรวจสอบเอกสาร
 หากเอกสารผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ จะนัดวัน-เวลาสำหรับส่งเครื่องทดสอบ โดยตอบกลับอีเมลล์ต้นทาง
การเตรียมเครื่องฯ
ก่อนขอทดสอบ
 1.เครื่องที่ส่งทดสอบต้องมีจุดเชื่อมต่อสำหรับเครื่องมือวัดเช่น ขั้วต่อ BNC หรือ IPEX female connector
 **กรณีเครื่องฯ ที่ส่งทดสอบไม่พบจุดเชื่อมต่อที่ตัวเครื่อง ต้องจัดทำจุดเชื่อมต่อสำหรับเครื่องมือวัดก่อนส่งทดสอบ
 2. Software หรือ Driver สำหรับควบคุมเครื่อง (ในกรณีที่เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวสามารถปรับลดกำลังส่งได้)
 รายละเอียดเพิ่มเติม : เอกสารและการปฏิบัติเพิ่มเติมกรณีส่งเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่มีระบบ Cellular
 3.สำหรับเครื่องระบบ Cellular 4G ตรวจสอบความถี่วิทยุ Band 28, 41 ว่าเต็มแบนด์ ตามประกาศ กสทช.
 (Band28:UL 703-748 DL 758-803MHz Band41:UL/DL 2500-2690MHz) หรือไม่ หากผลการทดสอบไม่เต็มแบนด
 จะไม่สามารถใช้รายงานผลการทดสอบ ประกอบการพิจารณาขอรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุโทรคมนาคมและ
 อุปกรณ์ กับสำนักงาน กสทช.ได้ 

*** พบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ
ติดต่อสอบถามได้ที่ : 
standard@nbtc.go.th