[Error loading the WebPart 'LanguageSelection' of type 'languageselection']
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
RF & SAR


       ส่งเครื่องโทรคมนาคมทดสอบ RF Test และ SAR Test
       เครื่องโทรคมนาคมที่ส่งทดสอบต้องได้รับใบอนุญาตทำ/นำเข้า จากสำนักงาน กสทช. และเป็นเครื่องที่ผ่านพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ส่งเครื่องฯทดสอบเตรียมเอกสารให้ครบตามนี้
1. กรอกคำขอรับบริการในแบบฟอร์ม วท.01 (เอกสารแนบตามข้อ 3.1)
   1.1 แค็ตตาล็อก (Catalogue)
   1.2 ข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical Specifications)
   1.3 คู่มือการใช้งาน (User guide/User manual)
   1.4 สําเนาใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
   1.5 สําเนาใบอนุญาตให้ทํา/นําเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
   1.6 สําเนาใบขนสินค้าขาเข้าซึ่งผ่านพิธีการทางศุลกากร
   1.7 สําเนาใบเสร็จรับเงินแสดงการเสียภาษีศุลกากร
2. อื่น ๆ
   2.1 หนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 90 วัน
   2.2 หนังสือมอบอำนาจ หากมีการมอบอำนาจ
   2.3 แบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ กรณียื่นขอฯ ทดสอบสำหรับเครื่องระบบ Cellular
แบบฟอร์ม
1. วท.01
2. หนังสือมอบอำนาจ
3. แบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ กรณียื่นขอฯ ทดสอบสำหรับเครื่องระบบ Cellular

 
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
https://standard1.nbtc.go.th/Standards/มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม.aspx
 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
https://standard1.nbtc.go.th/TestingCertification/เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ให้บริการทดสอบ.aspx