มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

 

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ 

- มาตรฐานความปลอดภัย (กทช. มท. 5001-2550) (english version)

(ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม)

 

- หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัย (english version)

(ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัย)

 

- Q&A เกี่ยวกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความถี่วิทยุ และสุขภาพ 

 

- คู่มือการตรวจวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคม

 

- แนวทางปฏิบัติสำหรับการตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคม
ส่วนที่ 1, ส่วนที่ 2

 

- แบบประเมินการแผ่ระดับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคม

 

- หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย (safety guidelines)   

 

- ข้อมูลสำหรับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

 

- ข้อมูลสำหรับผู้ผลิต/ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย เครื่องวิทยุคมนาคมแบบเคลื่อนที่ หรือพกพา

 

- รายงานผลการตรวจวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ภาคกลาง

 

 

 

 

 

 

 

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ