ขอบข่ายการตรวจประเมิน ISO/IEC 17065

 

- กสทช. มท. 1001-2564

- กสทช. มท. 1002-2561