Checklist หัวข้อทดสอบเพื่อประกอบการพิจารณา

ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฯ

 

- Checklist หัวข้อทดสอบเครื่องลูกข่าย Cellular เทคโนโลยี 2G (GSM)

 

- Checklist หัวข้อทดสอบเครื่องลูกข่าย Cellular เทคโนโลยี 3G (WCDMA)

 

- Checklist หัวข้อทดสอบเครื่องลูกข่าย Cellular เทคโนโลยี 4G (LTE)

 

- Checklist หัวข้อทดสอบเครื่องลูกข่าย Cellular เทคโนโลยี 4G (LTE for Cat NB-IoT)

 

- Checklist หัวข้อทดสอบเครื่องลูกข่าย Cellular เทคโนโลยี 4G (LTE for Cat M1, M2)

 

- Checklist หัวข้อทดสอบเครื่องลูกข่าย Cellular เทคโนโลยี 3G และ 4G ตามมาตรฐาน FCC (ใช้เฉพาะ Band 5 เท่านั้น)

 

- Checklist หัวข้อทดสอบเครื่องลูกข่าย Cellular เทคโนโลยี 5G (NR FR1 SA & NSA)

 

- Checklist หัวข้อทดสอบเครื่องลูกข่าย Cellular เทคโนโลยี 5G (NR FR2 NSA)

 

- Checklist หัวข้อทดสอบสถานีฐาน Cellular เทคโนโลยี 2G Single-Radio

 

- Checklist หัวข้อทดสอบสถานีฐาน Cellular เทคโนโลยี 3G Single-Radio

 

- Checklist หัวข้อทดสอบสถานีฐาน Cellular เทคโนโลยี 4G Single-Radio

 

- Checklist หัวข้อทดสอบสถานีฐาน Cellular เทคโนโลยี 5G Single-Radio (Type 1-C)

  

- Checklist หัวข้อทดสอบสถานีฐาน Cellular เทคโนโลยี 5G Single-Radio (Type 1-H)

  

- Checklist หัวข้อทดสอบสถานีฐาน Cellular เทคโนโลยี 5G Single-Radio (Type 1-O)

 

- Checklist หัวข้อทดสอบสถานีฐาน Cellular เทคโนโลยี 5G Single-Radio (Type 2-O)

 

- Checklist หัวข้อทดสอบสถานีฐาน Cellular Multi-Standard (AAS OTA)

 

- Checklist หัวข้อทดสอบสถานีฐาน Cellular Multi-Standard (AAS Hybrid)

 

- Checklist หัวข้อทดสอบสถานีฐาน Cellular Multi-Standard (RRU)

 

- Checklist หัวข้อทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบกย่านความถี่ VHF/UHF Analog (กสทช. มท. 1001-2564)

 

- Checklist หัวข้อทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบกย่านความถี่ VHF/UHF Digital (กสทช. มท. 1024-2564)

 

- Checklist หัวข้อทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบกย่านความถี่ MF/HF (กสทช. มท. 1030-2559)

 

- Checklist หัวข้อทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชนย่านความถี่ 78 MHz และ 245 MHz (กสทช. มท. 1002-2561)

 

- Checklist หัวข้อทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลย่านความถี่ VHF (กสทช. มท. 1021-2562)

 

- Checklist หัวข้อทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลย่านความถี่ MF/HF (กสทช. มท. 1022-2562)

 

- Checklist หัวข้อทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลย่านความถี่ 27 MHz (กสทช. มท. 1020-2560) 

 

- Checklist หัวข้อทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น ประเภททั่วไป (กสทช. มท. 1018-2550)

 

- Checklist หัวข้อทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (กสทช. มท. 1003-2553)