ข้อมูลและเอกสารที่นำเสนอการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกเครื่องหมายการได้รับการตรวจอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 

1. power point การนำเสนอ

2. แบบคำขอการอนุญาตออกเครื่องหมายด้วยตนเอง

3. แบบคำขอเพิ่มจำนวนเครื่องหมาย

4. flowchart ขั้นตอนการดำเนินการของผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม

5. flowchart ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตใหม่/การเปลี่ยนแปลงขอบข่าย/ขยายขอบข่าย/ต่อการอนุญาต

6. flowchart ขั้นตอนการขอเพิ่มเครื่องหมาย

7. ขนาดเครื่องหมาย (สามารถปรับลดได้ตามอัตราส่วน)

8. ตราครุฑ สำหรับใช้ทำเครื่องหมาย.jpg หรือ ตราครุฑ สำหรับใช้ทำเครื่องหมาย.ai

9. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

10. เอกสารที่ใช้ยื่นพิจารณาฯ