เอกสารเผยแพร่สำหรับผู้ประกอบการ (Supplier's fact sheets)

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

- ข้อมูลสำหรับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

 

- ข้อมูลสำหรับผู้ผลิต/ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย เครื่องวิทยุคมนาคมแบบเคลื่อนที่ หรือพกพา