เอกสารเผยแพร่ทั่วไป

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

- คู่มือการตรวจวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคม

 

- แนวทางปฏิบัติสำหรับการตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคม
ส่วนที่ 1, ส่วนที่ 2

 

- แบบประเมินการแผ่ระดับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคม

 

- หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย (safety guidelines)    

 

- รายงานการอบรม Broadband QoS: Technical Standards and Measurements

 

- รายงานการอบรม Hands-on training on the measurement of Specific Absorption Rate (SAR) for wireless communication devices

 

 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคลื่นวิทยุจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือและสุขภาพ

 

- ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม

 

- (ร่าง) ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการวัดและพื้นที่เฝ้าระวัง รูปแบบรายงานรายไตรมาส รูปแบบการเผยแพร่ผลการวัดผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต และระดับค่าชี้วัดคุณภาพบริการสำหรับการเผยแพร่ผลการวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต ตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม

- Present การประชุมหารือเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแนวทางการวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการ
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม 1 ตุลาคม 2562

- present QOS 20 oct 2020