การยื่นการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ กับสำนักงาน กสทช. (ทท.)

 

-คู่มือการยื่นคำขอรับบริการผ่านช่องทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   (สำหรับ Class A และ Class B)

 

-สรุปย่านความถี่ที่ต้องยื่นจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Class A)

 

-สรุปย่านความถี่ที่ต้องยื่นรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Class B)

 

-คู่มือการยื่นคำขอรับบริการยื่นแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (SDoC) ผ่านระบบออนไลน์ 

 

-สรุปย่านความถี่ที่ต้องยื่นแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (SDoC)

 

-ช่องทางการยื่นแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (SDoC)