การรับรองตนเองของผู้ประกอบการ

 

 

กราฟแสดงสถิติการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC) ปี 2558 และเดือน มกราคม - พฤษภาคม ปี 2559

 

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ