ค่าธรรมเนียมของงานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

 

                                                  

 

 

 

กราฟแสดงรายได้จากการทดสอบ การรับรอง และการจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ตลอดปี 2558 และเดือน มกราคม - พฤษภาคม ปี 2559 โดยรายได้ในแต่ละเดือนยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 


 

 

 

 

 

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ