เอกสารเผยแพร่สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม (ทท.)

 

เอกสารเผยแพร่การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน (แผ่นพับการยื่นขอตรวจสอบรับรองฯ)

 

เอกสารเผยแพร่สำหรับผู้ประกอบการ (ข้อมูลการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม/ความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม)

 

เอกสารเผยแพร่ความจริงเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ

 

เอกสารเผยแพร่อื่นของสำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม

 

เอกสารเผยแพร่คู่มือการพิจารณาแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (SDoC)

 

- Checklist หัวข้อการทดสอบเพื่อการรับรองมาตรฐาน

 

- PTEC (ใบอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์)

 

- EEI (ใบอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์)

 

- หนังสือมอบอำนาจ

 

- Sdoc-Guide

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ