การแสดงเครื่องหมาย (Label) ที่เครื่องวิทยุคมนาคม

 

       การแสดงเครื่องหมาย (Label) เป็นการกำหนดหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคมให้กับเครื่องวิทยุคมนาคม ที่ได้รับอนุญาตทำ หรือนำเข้ามาในประเทศ และผ่านการตรวจสอบลักษณะทางวิชาการจากสำนักงาน กสทช. แล้ว

      ข้อมูลบนเครื่องหมาย คือหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม (Registration number) มิใช่หมายเลขของการทดสอบรับรองตัวอย่าง (Type approval number)


      ผู้ได้รับใบอนุญาตทำ หรือนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างแล้ว จะต้องส่งเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตทำ หรือนำเข้า ให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตรวจสอบลักษณะทางวิชาการ และกำหนดหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม ยกเว้นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้ประกาศยกเลิกกำหนดหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม ได้แก่ เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่ายที่ใช้ในการให้บริการวิทยุคมนาคมสาธารณะ ดังนี้

1.บริการโทรศัพท์ระบบรวงผึ้ง (Cellular)

2.บริการโทรศัพท์พื้นฐานไร้สาย (Wireless local loop)

3.บริการโทรศัพท์พื้นฐานใช้งานนอกสถานที่ (Personal communication telephone)

4.บริการวิทยุติดตามตัว (Paging radio) (เฉพาะที่ใช้กิจการสาธารณะเท่านั้น)

5.เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (TVRO) เพื่อการรับชมโดยเฉพาะ ซึ่งมิได้มีการนำสัญญาญไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ประกาศ สำนักงาน กทช.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขประกอบการอนุญาตให้ออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง

 


 

ผู้ประกอบการมีหน้าที่แสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ตัวเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ดังนี้

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก ให้แสดงเครื่องหมาย มีรูปแบบดังนี้

                                      

โดย   YYYYYY หมายถึง หมายเลขการจดทะเบียน (6 หลัก)

                   ZZ หมายถึง เลข ปี ค.ศ. ที่จดทะเบียน (สองหลักสุดท้าย)

               XXXX หมายถึง รหัสประจำ ตัวของผู้ประกอบการ (4 หลัก)

 

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ข ให้แสดงเครื่องหมาย มีรูปแบบดังนี้

                                      

โดย     AAAAAA หมายถึง หมายเลขการรับรอง (6 หลัก)

                   BB หมายถึง เลข ปี ค.ศ. ที่รับรอง (สองหลักสุดท้าย)

                XXXX หมายถึง รหัสประจำ ตัวของผู้ประกอบการ (4 หลัก)

 


       ผู้ใดทำ หรือนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมจะต้องปฏิบัติตาม ประกาศ สำนักงาน กทช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขประกอบการอนุญาตให้ออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง และ ประกาศ กสทช. เรื่องการค้าเครื่องวิทยุคมนาคม อย่างเคร่งครัด และเมื่อได้ทำ หรือนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ต้องส่งเครื่องวิทยุคมนาคมให้สำนักงานฯ ตรวจสอบฯ ภายใน 7 วัน โดยส่งแบบคำขอรับบริการตรวจสอบลักษณะทางวิชาการเครื่องวิทยุคมนาคม (มท.03) พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.สำเนาใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม

2.แค็ตตาล็อก (CATALOG) ของเครื่องวิทยุคมนาคม

3.ข้อกำหนดทางวิชาการ (TECHNICAL SPECIFICATIONS) ของเครื่องวิทยุคมนาคม

4.สำเนาใบอนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม

5.สำเนาใบขนสินค้าที่ผ่านพิธีการ และใบเสร็จรับเงินจากกรมศุลกากร

ดาวว์โหลด

- แบบคำขอรับบริการตรวจสอบลักษณะทางวิชาการเครื่องวิทยุคมนาคม  (มท.03)

- แบบบัญชีหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม (มท.02/1)     

 

 

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ