อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

เครื่องโทรคมนาคมลูกข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ผ่านการตรวจสอบรับรอง

"อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate, SAR)"

ตามมาตรฐานความปลอดภัย กทช. มท. 5001 - 2550

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเดือนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

- มกราคม 2560   

- กุมภาพันธ์ 2560   

- มีนาคม 2560    

- เมษายน 2560   

- พฤษภาคม 2560   

- มิถุนายน 2560    

- กรกฎาคม 2560    

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า