อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

เครื่องโทรคมนาคมลูกข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ผ่านการตรวจสอบรับรอง

"อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate, SAR)"

ตามมาตรฐานความปลอดภัย กทช. มท. 5001 - 2550

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเดือนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

- มกราคม 2559   

- กุมภาพันธ์ 2559   

- มีนาคม 2559   

- เมษายน 2559    

- พฤษภาคม 2559 

- มิถุนายน 2559   

- กรกฎาคม 2559  

- สิงหาคม 2559   

- กันยายน 2559   

- ตุลาคม 2559   

- พฤษจิกายน 2559   

    - ธันวาคม 2559   

 

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า