อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

 

เครื่องโทรคมนาคมลูกข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ผ่านการตรวจสอบรับรอง

"อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate, SAR)"

ตามมาตรฐานความปลอดภัย กทช. มท. 5001 - 2550

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเดือนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

- มกราคม 2558   

- กุมภาพันธ์ 2558   

- มีนาคม 2558   

- เมษายน 2558  

-พฤษภาคม 2558 

-มิถุนายน 2558   

-กรกฎาคม 2558    

-สิงหาคม 2558    

-กันยายน 2558    

-ตุลาคม 2558  

-พฤศจิกายน 2558

-ธันวาคม 2558   

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า