มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการ (Quality Of Service Standards)

 หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 


 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการวัดและการรายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม 

 

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม 

 

 QoS Interconnection

ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณามาตรฐานบริการที่ดีสำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

 

QoS VoIP

ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานสำหรับการให้บริการเสียงผ่านการให้บริการ
อินเทอร์เน็ต  (Voice over Internet Protocol หรือ Internet Telephony)

                                                      

 

   รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม

 

                                                                   

       NT คลิ๊ก                                                           AIS คลิ๊ก                                              

 

                                        

       DTAC คลิ๊ก                                                        True  คลิ๊ก 

                          

ผลการวัดคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยสำนักงาน กสทช.

 

ไตรมาส 2/2565 คลิ๊ก

                                    

 

 


 

รูปแบบรายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

รูปแบบรายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่

      - สำหรับนำส่งสำนักงาน กสทช.

      - สำหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต

รูปแบบรายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการบริการโทรคมนาคมประจำที่

      - สำหรับนำส่งสำนักงาน กสทช.

      - สำหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต

 

 

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ