อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

 

 

มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการ (Quality Of Service Standards)

 หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 


 

ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการและพื้นที่เฝ้าระวัง รูปแบบรายงานและการเผยแพร่ผลการวัด ค่าชี้วัดคุณภาพบริการและระดับค่าชี้วัดคุณภาพบริการ สำหรับการเผยแพร่ผลการวัด ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ 

 

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม 

 

- ประกาศสำนักงาน กสทช.

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการวัดและพื้นที่เฝ้าระวัง รูปแบบรายงานรายไตรมาส และรูปแบบการเผยแพร่ผลการวัดผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต สำหรับการวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่

 

 QoS DATA

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่

 

- ประกาศสำนักงาน กสทช.

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ไฟล์เสียงสำหรับใช้ในการวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการคุณภาพของเสียง

 

- ประกาศสำนักงาน กสทช.

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รูปแบบรายงานการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมและระดับค่าชี้วัดคุณภาพบริการ

 

ประกาศสำนักงาน กสทช.

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการบางค่าชี้วัด สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 

QoS Voice

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง

 

 QoS Interconnection

ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณามาตรฐานบริการที่ดีสำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

 

QoS VoIP

ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานสำหรับการให้บริการเสียงผ่านการให้บริการ
อินเทอร์เน็ต  (Voice over Internet Protocol หรือ Internet Telephony)

                                                      

 

   รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม

 

                                   

       CAT คลิ๊ก                                                  เรียล ฟิวเจอร์ และ เรียล มูฟ

 

                                        

       DTAC คลิ๊ก                                                    True move คลิ๊ก 

                                          

              AIS คลิ๊ก                        True corporation และ True public คลิ๊ก

TOT 3G


 

รูปแบบรายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

- รูปแบบรายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง (QoS Voice) สำหรับนำส่งสำนักงาน กสทช.

รูปแบบรายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง (QoS Voice) สำหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต

- รูปแบบรายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ (QoS Data) สำหรับนำส่งสำนักงาน กสทช

- รูปแบบรายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ (QoS Data) สำหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต

 

 

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ