การรับรอง ISO/IEC 17065

Category: เอกสารเผยแพร่
Published on Sunday, 17 June 2018 23:33
Written by Super User
Hits: 4228

 

การรับรอง ISO/IEC 17065 

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

RE-TT-01 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ISO/IEC 17065 ในการรับรองฯ

รวมแบบฟอร์ม ISO/IEC 17065

ขอบข่ายการตรวจประเมิน ISOIEC 17065 

ED-TT-59 ระเบียบ กสทช ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในของ สำนักงาน กสทช พศ. 2562

- คำสั่ง สำนักงาน กสทช. เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในและขอบข่ายหน้าที่ของสำนัก สำนักงาน กสทช. ภาค และสถาบัน

- ทะเบียนรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรอง

 

 ISO/IEC 17065  

 

นโยบายคุณภาพ 

“เป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ตามมาตรฐานสากล  ISO/IEC17065  ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นกลาง และเป็นธรรม”

 

วัตถุประสงค์ 

 วัตถุประสงค์ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุนโยบายคุณภาพที่กำหนดไว้ข้างต้น ดังนี้

เป้าหมายคุณภาพ

เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายคุณภาพข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม จึงได้กำหนดเป้าหมายคุณภาพขึ้นเป็นแนวทางในการดำเนินการ รายละเอียดดังนี้