การรับฟังความคิดเห็น QoS Data

ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ และแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกาศบังคับใช้ตามขั้นตอน ต่อไป

สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ส่งความเห็นพร้อมเหตุผลต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

1) โทรสาร 0 2271 3518

2) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                   สำนักงาน กสทช. (สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม อาคาร 3 ชั้น 2) 
                   เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
                   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
                   กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้อง Kamolthip 1 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ลิงค์ (คลิ๊กที่นี่)

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม โทรศัพท์
0 2271 0151-60 ต่อ 326

เอกสารประกอบการรับฟังความเห็น (คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

- เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป

- แบบแสดงความคิดเห็น

- (ร่าง) กำหนดการ การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป