อัตราค่าบริการและระยะเวลาในการดำเนินการ

  

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นขอรับการทดสอบ

 

เอกสาร แบบคำขอรับบริการ

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

- เอกสารที่ใช้ยื่นเพื่อขอรับรอง

 

-แบบคำขอการอนุญาตออกเครื่องหมายด้วยตนเอง

 

-แบบคำขอเพิ่มจำนวนเครื่องหมาย

 

-แบบคำขอรับบริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (วท.01)

 

-แบบคำขอรับบริการจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (วท.02)

 

- แบบคำขอรับบริการรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (วท.03)

 

- แบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier's Declaration of Conformity, SDoC)

 

- แบบคำขอรับบริการตรวจสอบลักษณะทางวิชาการเครื่องวิทยุคมนาคม  (มท.03)

 

- แบบฟอร์มการตรวจพิสูจน์ของกลาง (ทท.04_1) 

 

- แบบฟอร์มใบรับของกลาง (ทท. 04_0)

 

- แบบฟอร์มการยื่นขอคัดสำเนาผลการรับรอง

 

หนังสือมอบอำนาจ-สำนัก-ทท.

 

รายละเอียดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คลิ๊ก.