ติดต่อเรา

เจ้าหน้าที่สำนัก ทท

(กดเบอร์โทรศัพท์ : 0-2670-8888 ต่อด้วยเบอร์ภายใน)

ลำดับ 

              ชื่อ                  

ตำแหน่ง

โทรศัพท์
ภายใน

 1

นายชุติเดช  บุญโกสุมภ์

ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ บ2)

 -

ส่วนห้องปฏิบัติการทดสอบ

2

นายสุรัช  ลีลาวรรณเขต

ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ3)

7614

3

นายชัยชาญ ชาญชัย

วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก. ก1)

7688

4

นายณัฐจักร์ ปทุมลักษณ์

วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก. ก2)

7602

5

นายอภิณัฐ ขำปรางค์

วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก. ก2)

7632

6

นายปฏิภาณ สอาดเอี่ยม

วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก. ก3)

7615

7 นางสาวอภิชญา สิริวณิชพงศ์  วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก. ก3) -
8 นางสาวอัญชลี ก้านเหลือง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น (นนผ. ก3) 7656
9 นายณรงค์ สุภาษร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น (นนผ. ก3) 7645
10 นางสาววิศรุตา เพียรยิ่ง นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น (นตป. ก3)  7697
ส่วนงานเทคโนโลยีโทรคมนาคม
11 นายอรรถชัย แมนมนตรี ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ3) 7676
12 นายธีระ จงสมชัย วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก. ก2) 7610
13 นายชวพล พุนทิกาพัทร์ วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก. ก2) 7601
ส่วนรับรองมาตรฐาน
14 นายสมศักดิ์ หล่ำศรี ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ3) 7659

15

นายภาณุ สิงห์หล้า วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก. ก1) 7621

16

นายรุ่งเรือง น้อยพันธ์ดี วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก. ก1) 7644
17 นายภีมวิชญ์ สุทธิกาญจน์ วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก. ก3) -
18 นายฐาปกรณ์ คงทน วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก. ก3) -
19 นางสาวมยุรา พิทักษ์วงศ์ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น (นนผ. ก3) 7619
20 นายภาคย์ เมืองงาม นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น(นตป. ก3) 7677
21 นางสาว ศิริพร หนูน้อย ลูกจ้าง 7629
ส่วนมาตรฐานโทรคมนาคม
22 นายบวร มากนาคา ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ3) 7655
23 นายภัณณิพงศ์ ติณณธรางค์กูล วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก. ก2) 7611
24 นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยจตุพร วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก. ก3)  7696
ส่วนนโยบายและส่งเสริมด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
25 นายวีรศักดิ์ แก้วศรีดำ ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ3) 7666
26 นายดุษฎี ปราชญานุพร นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับสูง (นตป. ก1) 7657
27 นายดล เกรียงวัฒนากุล วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก. ก2) 7665
ส่วนอำนวยการ
28 นางสาว จิราภรณ์ ภักดีอุธรณ์ ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ3) 7609
29 นายพัฒนายุ เทอดเกียรติกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับต้น (นจท. ก3) 7698
30 นางสาวจามจุรี สียางนอก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับต้น (นจท. ก3) 7654
31 นางสาวจิราภรณ์ สิงห์ขร บุคคลเพื่อช่วยปฎิบัติงานให้สำนักงาน กสทช. -

 

 

 

สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม

ที่อยู่ : อาคาร 3 เลขที่ 87 ถ. พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2670-8888 

โทรสาร : 0-2279-2273

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ