ติดต่อเรา

เจ้าหน้าที่สำนัก ทท

(กดเบอร์โทรศัพท์ : 0-2670-8888 ต่อด้วยเบอร์ภายใน)

ลำดับ 

              ชื่อ                  

ตำแหน่ง

โทรศัพท์
ภายใน

 1

นายอัมพร ดีเลิศเจริญ

ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ บ2)

7633

ส่วนห้องปฏิบัติการทดสอบ

2

นายสุรัช  ลีลาวรรณเขต

ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ3)

7614

3

นายชัยชาญ ชาญชัย

วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก. ก1)

7688

4

นายณัฐจักร์ ปทุมลักษณ์

วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก. ก1)

7602

5

นายอภิณัฐ ขำปรางค์

วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก. ก2)

7632

6

นายดล เกรียงวัฒนากุล

วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก. ก2)

7665

7 นางสาวอัญชลี ก้านเหลือง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น (นนผ. ก3) 7656
8 นายณรงค์ สุภาษร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น (นนผ. ก3) 7645
9 นางสาววิศรุตา เพียรยิ่ง นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น(นตป.ก3)
 7697
ส่วนงานเทคโนโลยีโทรคมนาคม
10 นายอรรถชัย แมนมนตรี ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ3) 7676
11 นายธีระ จงสมชัย วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก. ก1) 7610
ส่วนรับรองมาตรฐาน
12 นายสมศักดิ์ หล่ำศรี วิศวกรเชี่ยวชาญ (วก.ช2) 7659

13

นายภาณุ สิงห์หล้า วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก. ก1) 7621

14

นายรุ่งเรือง น้อยพันธ์ดี วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก. ก1) 7644
15 นายภีมวิชญ์ สุทธิกาญจน์ วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก. ก2) 7694
16 นายฐาปกรณ์ คงทน วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก. ก3) 7695
17 นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยจตุพร วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก. ก3) 7696
18 นางสาวมยุรา พิทักษ์วงศ์ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น (นนผ. ก3) 7619
19 นายภาคย์ เมืองงาม นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น(นตป. ก3) 7677
20 นางสาว ศิริพร หนูน้อย นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น (นนผ. ก3) 7629
21 นางสาวธนาภรณ์ ช่วยปานพะเนา บุคคลเพื่อช่วยปฎิบัติงานให้สำนักงาน กสทช. 7618
ส่วนมาตรฐานโทรคมนาคม
22 นายบวร มากนาคา ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ3) 7655
23 นายภัณณิพงศ์ ติณณธรางค์กูล วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก. ก1) 7611
24 นายปฏิภาณ สอาดเอี่ยม วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก. ก2) 7615
25 นางสาวอภิชญา สิริวณิชพงศ์  วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก. ก3) 7622
ส่วนนโยบายและส่งเสริมด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
26 นายวีรศักดิ์ แก้วศรีดำ ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ3) 7666
27 นายดุษฎี ปราชญานุพร นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับสูง (นตป. ก1) 7657
28 นายชวพล พุนทิกาพัทร์ วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก. ก2) 7601
29 นายเอกพงษ์ คงสมบัติ วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก. ก3) 7669
ส่วนอำนวยการ
30 นางสาว จิราภรณ์ ภักดีอุธรณ์ ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ3) 7609
31 นายพัฒนายุ เทอดเกียรติกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับต้น (นจท. ก3) 7698
32 นางสาวจามจุรี สียางนอก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับต้น (นจท. ก3) 7654
33 นางสาวจิราภรณ์ สิงห์ขร                     บุคคลเพื่อช่วยปฎิบัติงานให้สำนักงาน กสทช. 7608

 

 

 

สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม

ที่อยู่ : อาคาร 3 เลขที่ 87 ถ. พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2670-8888 

โทรสาร : 0-2279-2273

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ