อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและการกำกับดูแล

สำนักงาน กสทช. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและการกำกับดูแล โดยมี นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ ภารกิจโทรคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นางนุสรา ชูกูล ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยที่ในงานการสัมมนาช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายหัวข้อ “การอนุญาตและใบอนุญาตวิทยุคมนาคม” และ “การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ และในช่วงบ่าย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เครื่องวิทยุคมนาคม” หลังจากนั้นเป็นการตอบข้อซักถาม และพาผู้ประกอบการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบของสำนักงาน กสทช.

               วัตถุประสงค์ของการจัดงานเสวนาครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวิทยุคมนาคม ของ กสทช. ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับรู้สิทธิ หน้าที่ของผู้ประกอบการ และการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมที่จะให้สินค้าลงสู่ตลาดได้ทันเวลา เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

 

คลิ๊กเพื่อรับชมวิดิโอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า