เอกสารประกอบการขอพิจารณาการแสดงเครื่องหมายด้วยตนเอง

เอกสารประกอบการพิจารณาขออนุญาต / ต่ออายุการอนุญาต


1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 90 วัน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง ผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้รับมอบอำนาจ
3. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรสแตมป์)
4. สำเนาใบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Approval Certificate)
5. หลักฐานการแสดงเป็นผู้ที่มีภาระรับผิดชอบตามกฎหมายต่อเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแล้ว และประสงค์จะออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
[ ] เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือตราอักษร (brand name)
[ ] เป็นบริษัทสาขาในประเทศไทย
[ ] เป็นผู้ได้รับสิทธิให้ผลิต ค้า หรือจำหน่ายจากผู้ผลิตในต่างประเทศ (authorized dealer)
6. สำเนาใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม (ยังไม่หมดอายุ)
7. รูปถ่ายเครื่องหมายในตำแหน่งที่ระบุในตามใบอนุญาต
8. สำเนาใบอนุญาตให้ออกเครื่องหมายฯ (เดิมทุกฉบับ)

***ประทับตรา และ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***
ระยะเวลาการดำเนินการไม่เกิน 20 วัน

 

 

 

เอกสารประกอบการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงขอบข่าย


1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 90 วัน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง ผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้รับมอบอำนาจ
3. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรสแตมป์)
4. สำเนาใบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Approval Certificate)
4.1 ถ้าไม่ใช่ชื่อผู้รับใบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Approval Certificate) ต้องมีหนังยินยอมจากบริษัทที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Approval Certificate)
4.2 ถ้าชื่อผู้รับใบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Approval Certificate)เป็นชื่อเดียวกันกับบริษัทที่ยื่นขอเปลี่ยนแปลงขอบข่าย ไม่ต้องมีหนังยินยอมจากบริษัทที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Approval Certificate)
5. หลักฐานการแสดงเป็นผู้ที่มีภาระรับผิดชอบตามกฎหมายต่อเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแล้ว และประสงค์จะออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
[ ] เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือตราอักษร (brand name)
[ ] เป็นบริษัทสาขาในประเทศไทย
[ ] เป็นผู้ได้รับสิทธิให้ผลิต ค้า หรือจำหน่ายจากผู้ผลิตในต่างประเทศ (authorized dealer)
6. สำเนาใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม (ยังไม่หมดอายุ)
7. รูปถ่ายเครื่องหมายในตำแหน่งที่จะขออนุญาต
8. สำเนาใบอนุญาตให้ออกเครื่องหมายฯ (เดิมทุกฉบับ)

***ประทับตรา และ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***
ระยะเวลาการดำเนินการไม่เกิน 20 วัน

 

 

 


เอกสารประกอบการพิจารณาขอเพิ่มเครื่องหมาย


1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 90 วัน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง ผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้รับมอบอำนาจ
3. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรสแตมป์)
4. สำเนาใบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Approval Certificate)
5. สำเนาใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม (ยังไม่หมดอายุ)
6. รูปถ่ายเครื่องหมายในตำแหน่งที่ระบุในตามใบอนุญาต
7. สำเนาใบอนุญาตให้ออกเครื่องหมายฯ (เดิมทุกฉบับ)

***ประทับตรา และ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***
ระยะเวลาการดำเนินการไม่เกิน 3 วันทำการ