รายงานการออกเครื่องหมาย ฯ ด้วยตนเอง

 

 เข้าสู่ระบบ

ยื่นแบบรายงานผลการออกเครื่องหมาย ฯ ประจำเดือน

 

 

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

แบบฟอร์มยื่นรายงานด้วยวิธีแนบไฟล์ Excel

*** ใช้สำหรับรายงานการออกเครื่องหมาย ฯ ด้วยตนเองเท่านั้น

   

 

 

 

ขั้นตอนและเอกสาร

ที่ต้องใช้ในการยื่นขอต่ออายุในระบบออนไลน์

 

 

 

 

สแกน QR Code

เพิ่มเพื่อน line offical  เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร

การออกเครื่องหมายด้วยตนเองฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่ออายุออนไลน์