อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

 

ระบบจัดส่งรายงานการใช้เครื่องหมาย

แสดงการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

ของผู้ได้รับอนุญาตให้ออกเครื่องหมายฯ ด้วยตนเอง

จะพร้อมให้บริการเร็วๆ นี้