บริการนัดหมายการเข้าใช้บริการบริการล่วงหน้า มีวัตถุประสงค์และเงื่อนไข ดังนี้

1. เพื่อพัฒนางานด้านบริการของสำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม(ทท.) ให้มีประสิทธิภาพในการบริการมากขึ้น

2. เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยเข้าใช้บริการของผู้ขอรับบริการไม่ให้นานเกินไป 

3. เพื่อลดความหนาแน่นของผู้ขอรับบริการไม่ให้มีจำนวนมากเกินไปในแต่ละวันและแต่ละชั่วโมง

4. ผู้ขอรับบริการสามารถทำการนัดหมายวันเวลาเข้าขอรับบริการล่วงหน้าได้ 1-5 วัน โดยผู้ทำการลงทะเบียนนัดหมายการขอรับบริการล่วงหน้าจะได้รับสิทธิและมีเงื่อนไข ดังนี้

     4.1 ผู้ขอรับบริการที่ได้ทำการลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า เมื่อมาถึง ณ เคาร์เตอร์บริการของ ทท. (อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.) ต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อแจ้งสิทธิการเข้าใช้บริการ โดยการสแกน QR Code (บริเวณ รปภ.)

     4.2 ผู้ขอรับบริการที่ได้ทำการลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าจะต้องเข้ามาถึง ณ เคาร์เตอร์บริการของ ทท. ในช่วงเวลาที่นัดหมายหรือก่อนและหลังเวลานัดหมายได้ไม่เกิน 30 นาที

     4.3 ผู้ขอรับบริการที่ได้ทำการลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าจะไม่สามารถแก้ไขระยะเวลานัดหมายได้

     4.4 ผู้ขอรับบริการที่ได้ทำการลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้จนกว่าจะเลยช่วงเวลาที่นัดหมายไปแล้ว

     4.5 ผู้ขอรับบริการที่ได้ทำการลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าจะได้รับบริการทันทีเมื่อเคาน์เตอร์บริการงานที่ประสงค์เข้าขอบริการนั้นว่าง

     4.6 ผู้ขอรับบริการที่ได้ทำการลงทะเบียนผ่านระบบการนัดหมายล่วงหน้าจะได้รับสิทธิการให้เข้าใช้บริการก่อนหรือแทรกคิวผู้ขอรับบริการที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า (Walk-in) แต่จะไม่สามารถแทรกคิวของผู้ขอรับบริการที่ได้ทำการลงทะเบียนล่วงหน้าที่ได้ทำการยืนยันการเข้าขอรับบริการก่อนหน้าได้ 

5. กรณีที่ ทท. จะขอทำการยกเลิกการจองการนัดหมายล่วงหน้า ทท. จะทำการส่งให้ผู้ขอรับบริการที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงทราบก่อน 24 ชั่วโมง

 

หมายเหตุ ในระยะแรก ทท. จะให้ดำเนินการจองการนัดหมายล่วงหน้าในได้เฉพาะช่วงเวลา 8.30 - 10.30 น. เท่านั้น เพื่อทดสอบระบบก่อนเปิดการจองนัดหมายล่วงหน้าแบบเต็มช่วงเวลา