อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

การรับฟังความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไป ระบบเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ่ม (On-site Paging system)

         เนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบกิจการเริ่มมีความสนใจในการนำเครื่องวิทยุคมนาคมระบบติดตามตัว เข้ามาให้บริการในกิจการของผู้ประกอบการเองนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการและเพื่อให้การติดตั้งใช้งานสำหรับระบบติดตามตัว ทั้งสถานีแม่ข่าย (Base Unit) และเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย (Pocket Unit) ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นตามลักษณะการใช้งานที่ถูกออกแบบไว้ สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีแม่ข่าย (Base Unit) ระบบเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ่ม (On-site Paging system) และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย (Pocket Unit) ระบบเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ่ม (On-site Paging system) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการอนุญาตให้ใช้งาน สถานีแม่ข่าย (Base Unit) และเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย (Pocket Unit) ระบบเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ่ม (On-site Paging system) เพื่อให้การอนุญาตเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ่ม เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที่ชัดเจน สอดคล้องกับข้อกำหนดสากล และป้องกันปัญหาการรบกวนความถี่วิทยุ โดยให้สามารถติดตั้งใช้งานระบบเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ่มทั้งสถานีแม่ข่าย (Base Unit) และเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย (Pocket Unit) ได้อย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในประเทศได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง กสทช. มีความประสงค์ที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าว เพื่อจะได้นำความเห็นที่ได้มาพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวให้มีความเหมาะสม ก่อนการออกประกาศเพื่อเป็นการบังคับใช้ต่อไป

                หากท่านประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีแม่ข่าย (Base Unit) ระบบเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ่ม (On-site Paging system) และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย (Pocket Unit) ระบบเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ่ม (On-site Paging system)ทั้ง 2 ฉบับนี้ โปรดกรอกแบบแสดงความคิดเห็นฯ และแจ้งส่งความคิดเห็นได้ที่

 

1) E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2) โทรสาร 0 2271 3518

3) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

    เรียน เลขาธิการ กสทช. สำนักงาน กสทช.

           เลขที่ 87 พหลโยธิน 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400

 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. 
โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 654 โทรสาร 0 2271 3518 

 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น

 

1. ร่าง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีแม่ข่าย (Base Unit) ระบบเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ่ม (On-site Paging system)

 

2. ร่าง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย (Pocket Unit) ระบบเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ่ม (On-site Paging system)

 

3. เอกสารประกอบการรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป และ แบบแสดงความเห็นต่อร่างประกาศฯ

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า