อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

การรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ 57-66 GHz

ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

 

1) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ 57- 66 ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ….

2) ร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสาร

ระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ 57-66 GHz  ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ....

 

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

 

1) E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2) โทรสาร 0 2271 3518

3) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

เรียน เลขาธิการ กสทช.

สำนักงาน กสทช.

เลขที่ 87 พหลโยธิน 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400

 

สามารถแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2556

 

 

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 654

 

เอกสารประกอบการรับฟังความเห็น

 

1) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ 57- 66 ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ….

2) ร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ 57-66 GHz  ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ....

3) เอกสารประกอบการรับฟังความเห็น

4) แบบแสดงความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ 57- 66 ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ….

5) แบบแสดงความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ 57-66 GHz  ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ....

 

 

ร่างประกาศการอนุญาต...

ร่างประกาศมาตรฐานทางเทคนิค...

เอกสารประกอบ...

ฟอร์มความเห็นต่อร่างประกาศการอนุญาต...

ฟอร์มความเห็นต่อร่างประกาศมาตรฐานทางเทคนิค...

 

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า