อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไป 
ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
สำหรับสถานีฐานขนาดเล็กระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖

Download

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น.pdf

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสาหรับสถานีฐานขนาดเล็ก.pdf

 

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า