อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

NBTC

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน สำนัก ทท. ขอแจ้งการเข้าขอรับบริการดังนี้

           1. งานบริการรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Class A  และ Class B) และการยื่น SDoC ให้ดำเนินการยื่นผ่าน email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


           2. งานตรวจสอบและทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ให้ทำการแจ้งนัดหมายผ่าน email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ก่อนการเข้าขอรับบริการ        

           3. การขอคำปรึกษาหารือการทดสอบ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ให้ใช้ช่องทาง  email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ในการปรึกษาหารือ 
             4. สำหรับงานขอคัดสำเนาใบรับรองออนไลน์ ยังสามารถดำเนินการได้ตามปรกติ เข้าไปที่ standard.nbtc.go.th ==> เลือกบริการออนไลน์ ==> เลือกบริการคัดสำเนาออนไลน์ 

          ทั้งนี้ ผู้ขอรับบริการสามารถติดต่อ หรือจัดส่งแบบคำขอรับบริการพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ผ่านช่องทาง e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยการปฏิบัติตามคู่มือการยื่นคำขอผ่านช่องทาง e-mail นี้

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ===คู่มือการยื่นคำขอรับบริการผ่านช่องทาง e-mail  

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่ด้วย
สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม


 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ===> การรับฟังความคิดของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม

 


 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ===> การรับฟังความคิดของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ การปรับปรุงประกาศ กสทช. เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐาน และสถานีทวนสัญญาณ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications (IMT) 

 


 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ===> หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกเครื่องหมาย การได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

 


 

  

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ===> ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับใช้งานเป็นการทั่วไป

 


 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ===> ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 

 


 

สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม (ทท.) สำนักงาน กสทช. เปิดการให้บริการยื่นคำขอคัดสำเนาใบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ออนไลน์ โดยจะสามารถยื่นคำขอผ่านเว็บไซต์ standard.nbtc.go.th หรือสแกนผ่าน QR Code ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

                            

 หรือสแกน QR Code

 

 

พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้47
เมื่อวานนี้151
สัปดาห์นี้920
เดือนนี้484
รวม(นับจากวันที่ 21-พ.ย.-2555)76173

Kubik-Rubik Joomla! Extensions