อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

ขอบข่ายการตรวจประเมิน ISOIEC 17065 

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

FM-TT-28 รายการตรวจประเมิน กทช.มท. 1001-2561

FM-TT-29 รายการตรวจประเมิน กทช. มท.1002-2561

 

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า