อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

ขอบข่ายการตรวจประเมิน ISOIEC 17065 

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

FM-TT-28 รายการตรวจประเมิน กทช.มท. 1001-2553

FM-TT-29 รายการตรวจประเมิน กทช. มท.1002-2553

FM-TT-30 รายการตรวจประเมิน กทช.มท. 1003-2553

FM-TT-31 รายการตรวจประเมิน กทช.มท.1014-2552(BTS)

FM-TT-33 รายการตรวจประเมิน กสทช. มท 1020-2560

FM-TT-34 รายการตรวจประเมิน กทช. มท 1021-2550

FM-TT-35 รายการตรวจประเมิน กทช.มท. 1024-2552

FM-TT-36 รายการตรวจประเมิน กสทช.มท. 1026-2557(Base_SMR)

FM-TT-37 รายการตรวจประเมิน กสทช.มท. 1014-2557(Repeater)

FM-TT-38 รายการตรวจประเมิน กสทช.มท. 1026-2557(Repeater)

FM-TT-39 รายการตรวจประเมิน กสทช.มท.1026-2557(Base_MSR)

FM-TT-47 รายการตรวจประเมินจดทะเบียน_กทช. มท.007-2548

FM-TT-48 รายการตรวจประเมินจดทะเบียน_กสทช.มท. 1006-2560

FM-TT-49 รายการตรวจประเมินจดทะเบียน_กสทช.มท. 1011-2560

FM-TT-50 รายการตรวจประเมินจดทะเบียน_กสทช.มท. 1033-2560

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า