อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

 

วิดีโอการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ RFID"

 

วิดีโอช่วงที่ 1

 

 

วิดีโอช่วงที่ 2

 

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า