อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

 

วิดีโอการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและการกำกับดูแล

 

วิดีโอช่วงที่ 1


 

 

วิดีโอช่วงที่ 2

 


 

 

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า