ประกาศ เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ปี 2555-2556

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 ประกาศ  ฉบับที่ 1 (สิงหาคม 2555-มกราคม 2556) 

ประกาศ  ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2556)

ประกาศ ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2556)

ประกาศ ฉบับที่ 4 (เมษายน 2556)

ประกาศ ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2556)

ประกาศ ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2556)

 ประกาศ ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2556)

 ประกาศ ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2556)

ประกาศ ฉบับที่ 9 (กันยายน 2556)

ประกาศ ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2556)

 ประกาศ ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2556)

 ประกาศ ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2556)

 

 

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ