อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

 

การรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น ประเภททั่วไป

ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น ประเภททั่วไป และแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้สํานักงาน กสทช. นําไปดําเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป

สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ส่งความเห็นพร้อมเหตุผลต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559  ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

1) โทรสาร 0 2271 3518

2) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                   สำนักงาน กสทช. (สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม อาคาร 3 ชั้น 2) 
                   เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
                   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
                   กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น ประเภททั่วไป ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ ห้อง Kamolthip 3 โรงแรม สุโกศล กรุงเทพมหานคร ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ที่ลิงค์ (คลิ๊กที่นี้)

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม โทรศัพท์
0 2271 0151-60 ต่อ 326

เอกสารประกอบการรับฟังความเห็น (คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

- เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป

- แบบแสดงความคิดเห็น

- (ร่าง) กำหนดการ การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ