อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

การรับรอง ISO/IEC 17065

 

การรับรอง ISO/IEC 17065 

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

RE-TT-01 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ISO/IEC 17065 ในการรับรองฯ

แบบสอบถามการให้บริการของสำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม

รวมแบบฟอร์ม ISO/IEC 17065

ขอบข่ายการตรวจประเมิน ISOIEC 17065 

ED-TT-59 ระเบียบ กสทช ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในของ สำนักงาน กสทช พศ. 2562

แผนการตรวจประเมิน ISO/IEC 17065 ปี 2561

แผนการตรวจประเมิน ISO/IEC 17065 ปี 2562

 

 ISO/IEC 17065 

นโยบายคุณภาพ

“เป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นกลาง และเป็นธรรม”

 

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุนโยบายคุณภาพที่กำหนดไว้ข้างต้น ดังนี้

     - ดำเนินการตรวจสอบและรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065:2012

     - ดำเนินการตรวจสอบและรับรองแก่ผู้ยื่นขอด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นกลาง และเป็นธรรม

     - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และเพียงพอต่อการดาเนินการ

 

เป้าหมายคุณภาพ

เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายคุณภาพข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม จึงได้กำหนดเป้าหมายคุณภาพขึ้นเป็นแนวทางในการดำเนินการ รายละเอียดดังนี้

    - มีการนำมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ไปปฏิบัติใช้ภายในปี พ.ศ. 2561

    - ความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ ในด้านความถูกต้อง โปร่งใส เป็นกลาง และเป็นธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

    - บุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพตามตำแหน่งงาน ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร/ปี 

 

 

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ