อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

 

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

Electromagnetic Field (EMF)

หมายเหตุ คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

         

                          แผ่น 1                                              แผ่น 2

 

คำอธิบายประกอบหนังสือติดต่อราชการระหว่างสำนักงาน กสทช. และองค์การอนามัยโลกในเรื่องเกี่ยวกับสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่และสุขภาพ

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ