ปริมาณการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย ระบบเซลลูล่า

  

ปี

จำนวนรุ่น

จำนวนเครื่อง

2552

1,476

16,230,612

2553

965

19,991,952

2554

666

22,789,286

2555

660

23,053,090

2556

792

26,515,679

2557

990

21,702,388

2558

363

20,777,190

2559

446

8,484,948

รวม

6,358 159,545,181

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559

** หมายเหตุ **

ปริมาณการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย ปี 2559 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://standard.nbtc.go.th/index.php/2012-11-14-13-32-24/203-2015-06-02-04-19-55

 

ปริมาณการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย ระบบเซลลูล่า

ประเภท Smartphone และ Teblet

 

 

 

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ