เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ให้บริการทดสอบ

คลิ๊ก! ที่วิดีโอเพื่อรับชม

 

แนะนำประเภทเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ให้บริการทดสอบ

 

กฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

คู่มือประกอบการยื่นขอตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ Thai version click  

 

- คู่มือประกอบการยื่นขอตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ English version click  

 

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับสถานีฐานขนาดเล็ก

 

- ตารางแสดงการจำแนกประเภทเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ตามมาตรฐานทางเทคนิตและแนวทางการตรวจสอบและรับรอง

 

- ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

 

- ประกาศ กสทช. เรื่อง ขอบข่ายการให้บริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

 

- ประกาศ กสทช. เรื่อง ระเบียบสำหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ อุปกรณ์โดย สำนักงาน กสทช.

 

 - ประกาศ กทช.เรื่อง แบบคำขอสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม  และอุปกรณ์โดยสำนักงาน กทช. English version click

 

 - ประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

 

- ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ออกเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

 

 

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ