กรุณาทำแบบสอบถาม

 

ติดต่อเรา

ลำดับที่ 

              

ชื่อ

        
         

ตำแหน่ง

           
                      

โทรศัพท์ภายใน

                          
 1

นางนุสรา  ชูกูล

 ผอ. สำนัก (บ2)  910
 2

นายสมศักดิ์  หล่ำศรี

 ผอ. ส่วนงาน (บ3)

 320
 3

ดร. อธิวัจน์  เอี่ยมดิลกวงศ์  

ผอ. ส่วนงาน (บ3)

 916
 4

นายสุทิน  แกล้วกล้า

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)  321
 5

ดร. อรรถปรีชา  รักษาชาติ

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)  654
 6

นายบวร  มากนาคา

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)  654
 7

นายภาณุ  สิงห์หล้า

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)  324
 8

นายชัยชาญ  ชาญชัย

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)  324
 9

นายนิพล  ดอนเส

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)  321
 10

นายอดิเรก  ลักษณะ

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)  321
 11

นายสุรัช  ลีลาวรรณเขต

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)  321
 12

นายรุ่งเรือง  น้อยพันธ์ดี

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)  321
 13

น.ส.สายหยุด  พันดวงชื่น

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)  321
 14

นายวีรศักดิ์  แก้วศรีดำ

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)  653
 15

นายดุษฎี  ปราชญานุพร

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับกลาง (ก2)    321
 16

นายธีระ  จงสมชัย

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับต้น (ก3)  654
 17

นายณัฐจักร์  ปทุมลักษณ์

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับต้น (ก3)  324
 18

น.ส.อัญชลี  ก้านเหลือง

 ลูกจ้าง สนง.  322
 19

น.ส.มยุรา  พิทักษ์วงศ์

 ลูกจ้าง สนง.  322
 20

นายนิคม  ธรรมรักษา

 จ้างเหมาบริการ  321
 21

นายรัชกร  ลิ่มเจริญ

 จ้างเหมาบริการ  322
 22

น.ส.สุปรียา  แซ่ตัน

 จ้างเหมาบริการ  322
 23

นายภาคย์  เมืองงาม

 จ้างเหมาบริการ  322

 

สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ที่อยู่ : อาคาร 3 เลขที่ 87 ถ. พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2271-0151-60 ต่อ 320-322

โทรสาร : 0-2279-2273

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ตรวจลำดับคิวการตรวจสอบและรับรองฯ

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ