อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

 

ติดต่อเรา

ที่ปรึกษา ประจำสำนัก ทท.

รองศาสตราจารย์ ดร. อาจณรงค์ ฐานสันโดษ  ผู้เชี่ยวชาญด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 


อ่าน ประวัติโดยสังเขป คลิ๊ก

 

เจ้าหน้าที่สำนัก ทท.

 

ลำดับที่ 

              ชื่อ                  

ตำแหน่ง

โทรศัพท์
ภายใน

 1

นายเสน่ห์  สายวงศ์

 ผอ. สำนัก (บ2)

 

 2

นายสมศักดิ์  หล่ำศรี

 ผอ. ส่วนงาน (บ3)

 6329

 3

นายอธิวัจน์  เอี่ยมดิลกวงศ์  

 ผอ. ส่วนงาน (บ3)

 6319

 4

นายอรรถปรีชา  รักษาชาติ

 ผอ. ส่วนงาน (บ3)

 6349

 5

นายบวร  มากนาคา

 ผอ. ส่วนงาน (บ3)

 6359

 6

นายภาณุ  สิงห์หล้า

 วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก.ก1)

 6337

 7

นายชัยชาญ  ชาญชัย

 วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก.ก1)

 6326

 8

นายนิพล  ดอนเส

 วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก.ก1)

 6338

 9

นายสุรัช  ลีลาวรรณเขต

 วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก.ก1)

 6327

 10

นายรุ่งเรือง  น้อยพันธ์ดี

 วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก.ก1)

 6336

 11

นายวีรศักดิ์  แก้วศรีดำ

 วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก.ก1)

 6300

 12

นายดุษฎี  ปราชญานุพร

 นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการ

 ระดับสูง (นตป.ก1)  

 6358

 13

นายภัณณิพงศ์  ติณณธรางค์กูล

 วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก.ก2)

 6360

 14

นายณัฐจักร์  ปทุมลักษณ์

 วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก.ก2)

 6325

 15

นายธีระ  จงสมชัย

 วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก.ก2)

 6318

16

นายอภิณัฐ  ขำปรางค์

 วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก.ก3)

 6323

17

นายชวพล  พุนทิกาพัทร์

 วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก.ก3)

 

18

นายปฏิภาณ  สอาดเอี่ยม  วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก.ก3)  
19 นายรณกร  รัตนประทีป  วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก.ก3)  

20

น.ส.อัญชลี  ก้านเหลือง

 ลูกจ้าง สนง.

 6324

21

น.ส.มยุรา  พิทักษ์วงศ์

 ลูกจ้าง สนง.

 6301

 22

นายภาคย์  เมืองงาม

 จ้างเหมาบริการ

 6334

 23

นายณรงค์ สุภาษร

 จ้างเหมาบริการ

 7501

 24

น.ส.ศิริพร หนูน้อย

 จ้างเหมาบริการ

 6305

 25

น.ส.จามจุรี ศรียางนอก

 ธุรการ (รับ-ส่งหนังสือ)

 6304

 

 

สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ที่อยู่ : อาคาร 3 เลขที่ 87 ถ. พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2670-8888 

โทรสาร : 0-2279-2273

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ