กรุณาทำแบบสอบถาม

เครื่องมือวัดโทรคมนาคม

 

ติดต่อเรา

ที่ปรึกษา ประจำสำนัก ทท.

รองศาสตราจารย์ ดร. อาจณรงค์ ฐานสันโดษ  ผู้เชี่ยวชาญด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
อ่าน บทสัมภาษณ์ คลิ๊ก

 

เจ้าหน้าสำนัก ทท.

ลำดับที่ 

              

ชื่อ

        
         

ตำแหน่ง

           
                      

โทรศัพท์ภายใน

                          
 1

นางนุสรา  ชูกูล

 ผอ. สำนัก (บ2)  910
 2

นายสมศักดิ์  หล่ำศรี

 ผอ. ส่วนงาน (บ3)

 320
 3

ดร. อธิวัจน์  เอี่ยมดิลกวงศ์  

ผอ. ส่วนงาน (บ3)

 916
 4

นายสุทิน  แกล้วกล้า

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)  321
 5

ดร. อรรถปรีชา  รักษาชาติ

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)  654
 6

นายบวร  มากนาคา

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)  654
 7

นายภาณุ  สิงห์หล้า

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)  324
 8

นายชัยชาญ  ชาญชัย

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)  324
 9

นายนิพล  ดอนเส

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)  321
 10

นายอดิเรก  ลักษณะ

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)  321
 11

นายสุรัช  ลีลาวรรณเขต

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)  321
 12

นายรุ่งเรือง  น้อยพันธ์ดี

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)  321
 13

นายวีรศักดิ์  แก้วศรีดำ

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)  653
 14

นายดุษฎี  ปราชญานุพร

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับกลาง (ก2)    321
 15

นายธีระ  จงสมชัย

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับต้น (ก3)  654
 16

นายณัฐจักร์  ปทุมลักษณ์

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับต้น (ก3)  324
 17

น.ส.อัญชลี  ก้านเหลือง

 ลูกจ้าง สนง.  322
 18

น.ส.มยุรา  พิทักษ์วงศ์

 ลูกจ้าง สนง.  322
 19

 น.ส.สายหยุด  พันดวงชื่น

 จ้างเหมาบริการ  321
20

นายนิคม  ธรรมรักษา

 จ้างเหมาบริการ  321
 21

นายรัชกร  ลิ่มเจริญ

 จ้างเหมาบริการ  322
 22

น.ส.สุปรียา  แซ่ตัน

 จ้างเหมาบริการ  322
 23

นายภาคย์  เมืองงาม

 จ้างเหมาบริการ  322

 

สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ที่อยู่ : อาคาร 3 เลขที่ 87 ถ. พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2271-0151-60 ต่อ 320-322

โทรสาร : 0-2279-2273

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ตรวจลำดับคิวการตรวจสอบและรับรองฯ

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ