อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

 

ติดต่อเรา

เจ้าหน้าที่สำนัก ทท.

 

 

ลำดับที่ 

              ชื่อ                  

ตำแหน่ง

โทรศัพท์
ภายใน

 1

นายชุติเดช  บุญโกสุมภ์

ผอ. สำนัก (บ2)

 -

 2

นายสมศักดิ์  หล่ำศรี

ผอ. ส่วนงาน (บ3)

 7659

 3

นายบวร  มากนาคา

ผอ. ส่วนงาน (บ3)

 7655

 4

นายอรรถชัย  แมนมนตรี

ผอ. ส่วนงาน (บ3) 7676

 5

นายสุรัช  ลีลาวรรณเขต

ผอ. ส่วนงาน (บ3) 7614

 6

นายวีรศักดิ์  แก้วศรีดำ

ผอ. ส่วนงาน (บ3) 7666

7

น.ส.จิราภรณ์ ภักดีอุธรณ์

ผอ. ส่วนงาน (บ3)

7609

 8

นายภาณุ  สิงห์หล้า

วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก.ก1) 7621

 9

นายชัยชาญ  ชาญชัย

วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก.ก1) 7688

10

นายรุ่งเรือง  น้อยพันธ์ดี

วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก.ก1)

 7644

 11

นายดุษฎี  ปราชญานุพร

นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการระดับสูง

(นตป.ก1) 

7657

 12

นายภัณณิพงศ์  ติณณธรางค์กูล

วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก.ก2)

 7611

 13

นายณัฐจักร์  ปทุมลักษณ์

วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก.ก2)

 7602

 14

นายธีระ  จงสมชัย

วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก.ก2)

 7610

 15

นายอภิณัฐ  ขำปรางค์

วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก.ก3)

 7632

 16

นายชวพล  พุนทิกาพัทร์

วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก.ก3)

  7601

 17

นายปฏิภาณ  สอาดเอี่ยม

วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก.ก3)

  7615

 18

นายรณกร  รัตนประทีป วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น(วก.ก3)   7651
 19 นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยจตุพร วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น(วก.ก3)    7696 
 20 นายพัฒนายุ เทอดเกียรติกุล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับต้น

(นจท.ก3)

 7698
 21 น.ส.อัญชลี  ก้านเหลือง ลูกจ้าง สนง.  7656

 22

น.ส.มยุรา  พิทักษ์วงศ์

ลูกจ้าง สนง.

 7619

 23

นายภาคย์  เมืองงาม

ลูกจ้าง สนง.

 7677

 24

นายณรงค์ สุภาษร

ลูกจ้าง สนง.

 7645

 25

น.ส.จามจุรี ศรียางนอก

ลูกจ้าง สนง.

 7654

 26

น.ส.ศิริพร หนูน้อย

ลูกจ้าง สนง.

 7629

27

น.ส.วิศรุตา เพียรยิ่ง

ลูกจ้าง สนง.

 7697

 

 

 

 

สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม

ที่อยู่ : อาคาร 3 เลขที่ 87 ถ. พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2670-8888 

โทรสาร : 0-2279-2273

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ