อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

 

ติดต่อเรา

เจ้าหน้าที่สำนัก ทท

(กดเบอร์โทรศัพท์ : 0-2670-8888 ต่อด้วยเบอร์ภายใน)

ลำดับ 

              ชื่อ                  

ตำแหน่ง

โทรศัพท์
ภายใน

 1

นายชุติเดช  บุญโกสุมภ์

ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ บ2)

 -

ส่วนห้องปฏิบัติการทดสอบ

2

นายสุรัช  ลีลาวรรณเขต

ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ3)

7614

3

นายชัยชาญ ชาญชัย

วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก. ก1)

7688

4

นายณัฐจักร์ ปทุมลักษณ์

วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก. ก2)

7602

5

นายอภิณัฐ ขำปรางค์

วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก. ก2)

7632

6

นายปฏิภาณ สอาดเอี่ยม

วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก. ก3)

7615

7 นางสาว อัญชลี ก้านเหลือง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น (นนผ. ก3) 7656
8 นายณรงค์ สุภาษร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น (นนผ. ก3) 7645
9 นางสาว วิศรุตา เพียรยิ่ง นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น (นตป. ก3)  
ส่วนงานเทคโนโลยีโทรคมนาคม
10 นายอรรถชัย แมนมนตรี ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ3) 7676
11 นายธีระ จงสมชัย วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก. ก2) 7610
12 นายชวพล พุนทิกาพัทร์ วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก. ก2) 7601
ส่วนรับรองมาตรฐาน
13 นายสมศักดิ์ หล่ำศรี ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ3) 7659

14

นายดุษฎี ปราชญานุพร

นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับสูง (นตป. ก1)

7657

15

นายภาณุ สิงห์หล้า วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก. ก1) 7621

16

นายรุ่งเรือง น้อยพันธ์ดี วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก. ก1) 7644
17 นาย รณกร รัตนประทีป วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก. ก3) 7651
18 นางสาว มยุรา พิทักษ์วงศ์ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น (นนผ. ก3) 7619
19 นาย ภาคย์ เมืองงาม นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น(นตป. ก3) 7677
20 นางสาว ศิริพร หนูน้อย ลูกจ้าง 7629
ส่วนมาตรฐานโทรคมนาคม
21 นาย บวร มากนาคา ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ3) 7655
22 นาย ภัณณิพงศ์ ติณณธรางค์กูล วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก. ก2) 7611
23 นาย ณัฐวัฒน์ เรืองชัยจตุพร วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก. ก3)  
ส่วนนโยบายและส่งเสริมด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
24 นาย วีรศักดิ์ แก้วศรีดำ ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ3) 7666
25 นาย ดล เกรียงวัฒนากุล วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก. ก2) 7665
ส่วนอำนวยการ
26 นางสาว จิราภรณ์ ภักดีอุธรณ์ ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ3) 7609
27 นาย พัฒนายุ เทอดเกียรติกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับต้น (นจท. ก3) 7698
28 นางสาว จามจุรี สียางนอก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับต้น (นจท. ก3) 7654

 

สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม

ที่อยู่ : อาคาร 3 เลขที่ 87 ถ. พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2670-8888 

โทรสาร : 0-2279-2273

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ