อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

 

ติดต่อเรา

เจ้าหน้าที่สำนัก ทท.

 

ลำดับที่ 

              ชื่อ                  

ตำแหน่ง

โทรศัพท์
ภายใน

 1

นายชุติเดช  บุญโกสุมภ์

ผอ. สำนัก (บ2)

 7699

 2

นายสมศักดิ์  หล่ำศรี

ผอ. ส่วนงาน (บ3)

 7659

 3

นายอธิวัจน์  เอี่ยมดิลกวงศ์  

ผอ. ส่วนงาน (บ3)

 7676

 4

นายบวร  มากนาคา

ผอ. ส่วนงาน (บ3) 7655

 5

นายสุรัช  ลีลาวรรณเขต

ผอ. ส่วนงาน (บ3) 7614

 6

นายวีรศักดิ์  แก้วศรีดำ

ผอ. ส่วนงาน (บ3) 7666

 7

นายภาณุ  สิงห์หล้า

วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก.ก1) 7621

 8

นายชัยชาญ  ชาญชัย

วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก.ก1) 7688

 9

นายรุ่งเรือง  น้อยพันธ์ดี

วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก.ก1)

 7644

 10

นายดุษฎี  ปราชญานุพร

นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติ

การระดับสูง(นตป.ก1) 

7657

 11

นายภัณณิพงศ์  ติณณธรางค์กูล

วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก.ก2)

 7611

 12

นายณัฐจักร์  ปทุมลักษณ์

วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก.ก2)

 7602

 13

นายธีระ  จงสมชัย

วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก.ก2)

 7610

 14

นายอภิณัฐ  ขำปรางค์

วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก.ก3)

 7632

 15

นายชวพล  พุนทิกาพัทร์

วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก.ก3)

  7601

 16

นายปฏิภาณ  สอาดเอี่ยม

วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก.ก3)

  7615

 17

นายรณกร  รัตนประทีป วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก.ก3)   7651
 18 นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยจตุพร วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก.ก3)  
 19 นายพัฒนายุ เทอดเกียรติกุล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ระดับต้น (นจท. ก3)

 4262
 20 น.ส.อัญชลี  ก้านเหลือง ลูกจ้าง สนง.  7656

 21

น.ส.มยุรา  พิทักษ์วงศ์

ลูกจ้าง สนง.

 7619

 22

นายภาคย์  เมืองงาม

ลูกจ้าง สนง.

 7677

 23

นายณรงค์ สุภาษร

ลูกจ้าง สนง.

 7645

 24

น.ส.จามจุรี ศรียางนอก

ลูกจ้าง สนง.

 7654

 25

น.ส.ศิริพร หนูน้อย

จ้างเหมาบริการ  7629

 

 

สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม

ที่อยู่ : อาคาร 3 เลขที่ 87 ถ. พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2670-8888 

โทรสาร : 0-2279-2273

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ