อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

STORE LAB

 

 

Login

 

ติดต่อเรา

ที่ปรึกษา ประจำสำนัก ทท.

รองศาสตราจารย์ ดร. อาจณรงค์ ฐานสันโดษ  ผู้เชี่ยวชาญด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 


อ่าน บทสัมภาษณ์ คลิ๊ก

 

เจ้าหน้าที่สำนัก ทท.

 

ลำดับที่ 

              ชื่อ                  

ตำแหน่ง

โทรศัพท์
ภายใน

 1

นางนุสรา  หนาแน่น

 ผอ. สำนัก (บ2)

 910

 2

นายสมศักดิ์  หล่ำศรี

 ผอ. ส่วนงาน (บ3)

 320

 3

ดร. อธิวัจน์  เอี่ยมดิลกวงศ์  

 ผอ. ส่วนงาน (บ3)

 916

 4

ดร. อรรถปรีชา  รักษาชาติ

 ผอ. ส่วนงาน (บ3)

 321

 5

นายสุทิน  แกล้วกล้า

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)

 654

 6

นายบวร  มากนาคา

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)

 654

 7

นายภาณุ  สิงห์หล้า

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)

 324

 8

นายชัยชาญ  ชาญชัย

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)

 324

 9

นายนิพล  ดอนเส

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)

 321

 10

นายอดิเรก  ลักษณะ

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)

 321

 11

นายสุรัช  ลีลาวรรณเขต

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)

 321

 12

นายรุ่งเรือง  น้อยพันธ์ดี

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)

 321

 13

นายวีรศักดิ์  แก้วศรีดำ

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)

 653

 14

นายดุษฎี  ปราชญานุพร

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)  

 321

15

นาย อดุลย์ วิเศษบุปผา

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1)

 903

16 

นายธีระ  จงสมชัย

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับต้น (ก3)

 654

 17

นายณัฐจักร์  ปทุมลักษณ์

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับต้น (ก3)

 324

 18

นายภัณณิพงศ์ ติณณธรางค์กูล

 พนักงานปฏิบัติการ ระดับต้น (ก3)

 326

 19

น.ส.อัญชลี  ก้านเหลือง

 ลูกจ้าง สนง.

 322

 20

น.ส.มยุรา  พิทักษ์วงศ์

 ลูกจ้าง สนง.

 322

21

นายนิคม  ธรรมรักษา

 จ้างเหมาบริการ

 321

 22

นายภาคย์  เมืองงาม

 จ้างเหมาบริการ

 321

 23

 นางสาวปารมี ก้อนปัญจก

 จ้างเหมาบริการ

 321

 

 

สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ที่อยู่ : อาคาร 3 เลขที่ 87 ถ. พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2271-0151-60 ต่อ 320-322

โทรสาร : 0-2279-2273

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ