อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

 

ติดต่อเรา

ที่ปรึกษา ประจำสำนัก ทท.

รองศาสตราจารย์ ดร. อาจณรงค์ ฐานสันโดษ  ผู้เชี่ยวชาญด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 


อ่าน ประวัติโดยสังเขป คลิ๊ก

 

เจ้าหน้าที่สำนัก ทท.

 

ลำดับที่ 

              ชื่อ                  

ตำแหน่ง

โทรศัพท์
ภายใน

 1

นายชุติเดช  บุญโกสุมภ์

 ผอ. สำนัก (บ2)

 7699

 2

นายสมศักดิ์  หล่ำศรี

 ผอ. ส่วนงาน (บ3)

 7655

 3

นายอธิวัจน์  เอี่ยมดิลกวงศ์  

 ผอ. ส่วนงาน (บ3)

 7676

 4

นายบวร  มากนาคา

 ผอ. ส่วนงาน (บ3) 7655

 5

นายภาณุ  สิงห์หล้า

 วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก.ก1)

 7621

 6

นายชัยชาญ  ชาญชัย

 วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก.ก1)

 7688

 7

นายนิพล  ดอนเส

 วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก.ก1)

 320

 8

นายสุรัช  ลีลาวรรณเขต

 วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก.ก1)

324

 9

นายรุ่งเรือง  น้อยพันธ์ดี

 วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก.ก1)

 7644

 10

นายวีรศักดิ์  แก้วศรีดำ

 วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก.ก1)

 7666

 11

นายดุษฎี  ปราชญานุพร

 นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการ

ระดับสูง(นตป.ก1) 

7657

 12

นายภัณณิพงศ์  ติณณธรางค์กูล

วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก.ก2)

 7611

 13

นายณัฐจักร์  ปทุมลักษณ์

 วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก.ก2)

 7602

 14

นายธีระ  จงสมชัย

 วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง (วก.ก2)

 7610

 15

นายอภิณัฐ  ขำปรางค์

 วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก.ก3)

7632

16

นายชวพล  พุนทิกาพัทร์

 วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก.ก3)

 7601

17

นายปฏิภาณ  สอาดเอี่ยม

 วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก.ก3)

 7615

18

นายรณกร  รัตนประทีป  วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น (วก.ก3)  7651
19 น.ส.อัญชลี  ก้านเหลือง  ลูกจ้าง สนง.  7656

20

น.ส.มยุรา  พิทักษ์วงศ์

 ลูกจ้าง สนง.

 7619

21

นายภาคย์  เมืองงาม

 ลูกจ้าง สนง.

 7677

 22

นายณรงค์ สุภาษร

 จ้างเหมาบริการ

 7645

 23

น.ส.ศิริพร หนูน้อย

 จ้างเหมาบริการ

 7629

 24

น.ส.จามจุรี ศรียางนอก

 จ้างเหมาบริการ

 7654

     

 

 

 

สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ที่อยู่ : อาคาร 3 เลขที่ 87 ถ. พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2670-8888 

โทรสาร : 0-2279-2273

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ