อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

วิดีโอ แนะนำกลุ่มงาน ทท.

 

การตรวจสอบลักษณะทางวิชาการของเครื่องวิทยุคมนาคม

 

        การตรวจสอบลักษณะทางวิชาการของเครื่องวิทยุคมนาคม เป็นการตรวจสอบว่าเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตทำหรือนำเข้า มีลักษณะทางวิชาการสอดคล้องกับผลการรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือ ใบอนุญาตให้ทำ นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม หรือไม่ เมื่อเครื่องวิทยุคมนาคมได้รับการตรวจสอบว่ามีลักษณะทางวิชาการเป็นไปตามผลการรับรองตัวอย่างฯ และ/หรือ ใบอนุญาตให้ทำ นำเข้าฯ แล้ว สำนักงาน กสทช.จะกำหนดหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคมให้แก่เครื่องวิทยุคมนาคมเหล่านั้น โดยการติดฉลาก (Label) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยื่นขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (มี ใช้ ตั้งสถานี แล้วแต่กรณี)

 

    ดาวว์โหลด Flow chart การตรวจสอบฯ

 

(กรณีส่งเครื่องให้ตรวจสอบ)   (กรณีตรวจสอบนอกสถานที่)

 

คลิ๊ก! ที่วิดีโอเพื่อรับชม

 

แนะนำกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

 

วิดีโอแนะนำห้อง LAB                     วิดีโอแนะนำการจดทะเบียนและการรับรอง

 


 

 กฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

- คู่มือประกอบการยื่นขอตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ english version click

 

- ตารางแสดงการจำแนกประเภทเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ตามมาตรฐานทางเทคนิตและแนวทางการตรวจสอบและรับรอง

 

- ประกาศ กทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

 

- ประกาศ กทช. เรื่อง ขอบข่ายการให้บริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

 

- ประกาศ กทช. เรื่อง ระเบียบสำหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ อุปกรณ์โดย สำนักงาน กทช.

 

 - ประกาศ กทช.เรื่อง แบบคำขอสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม  และอุปกรณ์โดยสำนักงาน กทช.

 

 - ประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

 

- ประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง

 

 

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ