กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  โดยสำนักงาน กสทช. พ.ศ. 2565  

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป

- ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  (ฉบับที่ ๒)

ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

- ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนงทางการพิจารณาทางด้านคลื่นความถี่วิทยุ สำหรับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT)

- ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ ๕ กิกะเฮิรตซ์ 

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย  

- ระกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์   

 

-ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 

 

- ประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓   

 

 - คู่มือประกอบการยื่นขอตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ Thai version click       

 

- คู่มือประกอบการยื่นขอตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ English version click    

  

- ประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar)

 

- ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับสถานีฐานขนาดเล็ก

 

- ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การยอมรับรายงานผลการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จากหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของต่างประเทศ

 

- ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน ๒.๑ GHz

 

- พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

- พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 

-ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕)

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

 

 - ตารางแสดงการจำแนกประเภทเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ตามมาตรฐานทางเทคนิตและแนวทางการตรวจสอบและรับรอง

 

- ประกาศ กทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ english version click

  

- ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ขอบข่ายการให้บริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

  

- ประกาศ กทช. เรื่อง ระเบียบสำหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ อุปกรณ์โดย สำนักงาน กทช.  english version click

 

 - ประกาศสำนักงาน กสทช.เรื่อง แบบคำขอสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์

 

 - ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  

 

- ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกเครื่องหมาย การได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

 

 - กรอบแนวทางสำหรับการจัดทำมาตรฐานทางด้านโทรคมนาคม

 

- การค้าเครื่องวิทยุคมนาคม (ประกาศ กสทช. เรื่องการค้าเครื่องวิทยุคมนาคม)

 

- การตรวจพิสูจน์ และเก็บรักษาของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม 

 

 

- การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ Vehicle Radar ย่านความถี่วิทยุ 76-77 GHz

(ประกาศ กทช. เรื่องการอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์สำหรับติดตั้งในรถยนต์(Vehicle Radar) ย่านความถี่วิทยุ  ๗๖-๗๗ GHz)

              

- การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทRFID

(ประกาศ กทช. เรื่องการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification: RFID )

 

- การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ CB ย่านความถี่วิทยุ 27 MHz สำหรับติดตั้งประจำที่ในเรือ  

 

กลับขึ้นด้านบน

 

 

  

 

 

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ