การตรวจสอบลักษณะทางวิชาการของเครื่องวิทยุคมนาคม

 

    การตรวจสอบลักษณะทางวิชาการของเครื่องวิทยุคมนาคม เป็นการตรวจสอบว่าเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตทำหรือนำเข้า มีลักษณะทางวิชาการสอดคล้องกับผลการรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือ ใบอนุญาตให้ทำ นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม หรือไม่
เมื่อเครื่องวิทยุคมนาคมได้รับการตรวจสอบว่ามีลักษณะทางวิชาการเป็นไปตามผลการรับรองตัวอย่างฯ และ/หรือ ใบอนุญาตให้ทำ นำเข้าฯ แล้ว สำนักงาน กสทช.จะกำหนดหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคมให้แก่เครื่องวิทยุคมนาคมเหล่านั้น โดยการติดฉลาก (Label) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยื่นขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (มี ใช้ ตั้งสถานี แล้วแต่กรณี)

 

ดาวว์โหลด Flow chart การตรวจสอบฯ

 

(กรณีส่งเครื่องให้ตรวจสอบ)

 

(กรณีตรวจสอบนอกสถานที่)

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ