หน้าที่และภารกิจ

 

ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในของสำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ .. ๒๕๕๗

 

 

ตามข้อ ๑๑

(๔) สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม

 

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลื่นความถี่และการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม จัดทำ และให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและลักษณะอันพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค และร่วมจัดทำแผนความถี่วิทยุ ประสานงานการใช้ความถี่วิทยุในการประกอบกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

 

 

 

 

 

 

 

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ