วิดีโอคลิป แนะนำกลุ่มงาน ทท.

คลิ๊ก!ชมวิดีโอ

อุปกรณ์ภายในห้อง LAB

Login

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับใช้งานเป็นการทั่วไป

 


 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 


  สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม (ทท.) สำนักงาน กสทช. เปิดการให้บริการยื่นคำขอคัดสำเนาใบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ออนไลน์ โดยจะสามารถยื่นคำขอผ่านเว็บไซต์ standard.nbtc.go.th หรือสแกนผ่าน QR Code ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

                            

                                                     หรือสแกน QR Code

                               


ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาทางด้านความถี่วิทยุสำหรับการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของสำนักงาน กสทช. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานคลื่นความถี่ในกิจการเคลื่อนที่สากล ทั้งผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ใช้บริการโครงข่าย 

เพื่อดูประกาศสำนักงาน กสทช.  


   แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล สำหรับเครื่องโทรคมนาคมลูกข่าย ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020 หรือ 5G ที่มีความสามารถใช้งานในโหมด SA (standalone) เริ่ม 1 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป 

  เพื่อดู Infographic


 

การรับฟังความคิดของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับใช้งานเป็นการทั่วไป   


หัวข้อการทดสอบที่ใช้ประกอบการพิจารณาการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของสำนักงาน กสทช. ของเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย ในกิจการเคลื่อนที่สากล (IMT) 2G 3G 4G และ NB-IoT 

หัวข้อการทดสอบที่ใช้ประกอบการพิจารณาการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของสำนักงาน กสทช. ของเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย ในกิจการเคลื่อนที่สากล (IMT) 5G

 


สำนักงาน กสทช. ได้ยกเลิกการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อโรค COVID-19 คลี่คลายลง และรัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สำนักงาน กสทช. จึงเห็นควรยกเลิกการปฏิบัติงานที่บ้านของสำนักงาน กสทช. โดยมีผลตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน 

 


เอกสารการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 

 ภาคผนวกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์   

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์   

แบบแสดงความเห็น   


 PPT EMF BS 03-02-2563


ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่ายกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-๒๐๒๐ 

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐานกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-๒๐๒๐  

 

ระกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์   


 

  การรับรอง ISOIEC 17065


 รูปแบบรายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่

      - สำหรับนำส่งสำนักงาน กสทช.

      - สำหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต

รูปแบบรายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการบริการโทรคมนาคมประจำที่

      - สำหรับนำส่งสำนักงาน กสทช.

      - สำหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต


 

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ Digital Trunked Radio 

 


ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการและพื้นที่เฝ้าระวัง รูปแบบรายงานและการเผยแพร่ผลการวัด ค่าชี้วัดคุณภาพบริการและระดับค่าชี้วัดคุณภาพบริการ สำหรับการเผยแพร่ผลการวัด ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ 


 

การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020

ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุม ครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐาน ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020 และ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020 และเห็นชอบแนวทางการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ(ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าว
             สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป โดยสามารถส่งความคิดเห็นพร้อมเหตุผลต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าว อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 
            1) โทรสาร : 0 2271 3518
            2) Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            3) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                        สำนักงาน กสทช. (สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม) 
                        เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
                        แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
                        กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. มีกำหนดจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับข้างต้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช. โดยท่านสามารถลงชื่อเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม โทรศัพท์ 02 670 8888 ต่อ 7666, 7655

เอกสารประกอบการรับฟัง 

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิค สำหรับสถานีฐาน IMT-2020 (5G)

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิค สำหรับเครื่องลูกข่าย IMT-2020 (5G)

แบบแสดงความคิดเห็น

 ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป

PPT ประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ 12 ธ.ค. 2562


ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ VHF 


 

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ MF/HF  


ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๒.๔ กิกะเฮิรตซ์ และ ๕ กิกะเฮิรตซ์ 


ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม 

 


การประชุมกลุ่มย่อยเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020 (5G)  จำนวน 2 ฉบับ 

      - ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

      - ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐาน ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020

       ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020

       - หัวข้อทดสอบ สำหรับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

       - PPT focusgroup 11-09-2562


การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ Digital Trunked Radio   


 การรับฟังความคิดของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล จำนวน 2 ฉบับ   


ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า 

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 


ลงทะเบียนการหารือกลุ่มย่อย (Focus Group) การปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ VHF และย่านความถี่ MF/HF จำนวน 2 ฉบับ  

ดาวน์โหลด (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ VHF และย่านความถี่ MF/HF  

ดาวน์โหลด (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ MF/HF   


วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. 

(ลงทะเบียนตั้งแต่บันนี้ - 8 พฤษภาคม 2562) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 6360  


 ารรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ย่าน 5 กิกะเฮิรตซ์ และ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.4 กิกะเฮิรตซ์ และ/หรือ 5 กิกะเฮิรตซ์ 

 


การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม


 

การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องมาตรฐานของแบตเตอรี่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่

คลิก=====> ร่วมประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “ปลอดภัยใช้ดี เลือกแบตเตอรี่มีมาตรฐาน” 

คลิก=====>  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องมาตรฐานของแบตเตอรี่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องบรรยาย วจ.๕๑๙ ชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คลิก=====> กำหนดการ 


  ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถี่กว้างยิ่งยวด (Ultra -wideband ) ย่านความถี่ ๑.๖ - ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ์   

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทแถบความถี่กว้างยิ่งยวด (Ultra-wideband) ย่านความถี่ ๑.๖ - ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ์   


 

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่ VHF/UHF  สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด   (ฉบับใหม่) 

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่ VHF/UHF  สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด พ.ศ. 2553  (ฉบับเก่า)  

*** ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่ VHF/UHF  สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด พ.ศ. 2553   (ฉบับเก่า)  ยังคงใช้ได้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2562 ***

 


ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่ VHF/UHF  สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด และ/หรือ ข้อมูล   (ฉบับใหม่)      

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่ VHF/UHF  สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด และ/หรือ ข้อมูล  (ฉบับเก่า)  

 

*** ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่ VHF/UHF  สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด และ/หรือ ข้อมูล  (ฉบับเก่า)  ยังคงใช้ได้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2562 *** 

 

คำอธิบายองค์การอนามัยโลกในเรื่องเกี่ยวกับสถานีฐานโทรศัพท์เคลือ่นที่และสุขภาพ


 

 ประกาศสำนักงาน กสทช.

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการวัดและพื้นที่เฝ้าระวัง รูปแบบรายงานรายไตรมาส และรูปแบบการเผยแพร่ผลการวัดผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต สำหรับการวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่


 รูปแบบรายงาน QoS Data

รูปแบบรายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ (QoS Data) สำหรับนำส่งสำนักงาน กสทช

- รูปแบบรายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ (QoS Data) สำหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต


เอกสารประกอบการประชุมหารือร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมประจำที่ทางสายและผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561


 การรับรับฟังความคิดเห็นเรื่อง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า


การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า


 

การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ การปรับปรุงประกาศ กสทช. เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบกย่านความถี่ VHF/UHF จำนวน 2 ฉบับ   


  รูปแบบรายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่

 

สำหรับข้อมูลไตรมาสที่ 3 และ 4 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ของปี พ.ศ. 2561


 QoS DATA

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที


ระยะเวลาดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย

ระกาศ กสทช เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย 

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย  

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย (ฉบับที่ ๒)

infographic wireless microphone 


 

 ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมคลื่นความถี่ภาคประชาชน (Citizen Band : CB)

 ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสําหรับคลื่นความถี่ภาคประชาชน ย่านความถี่ 245-247 เมกะเฮิรตซ์

 ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสําหรับคลื่นความถี่ภาคประชาชน ย่านความถี่ 78-79 เมกะเฮิรตซ์


ลงทะเบียนการประชุมเพื่อเปิดตัวและแนะนำการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลเครื่องโทรคมนาคมที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน แอพพลิเคชั่น MoCheck และแอพพลิเคชั่นอื่นที่เกี่ยวข้อง (วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.

กำหนดการประชุม

 


ระกาศ กสทช เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย 

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย 

 


ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ 


 

 เอกสารและข้อมูลการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกเครื่องหมายการได้รับการตรวจอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ วันที่ 30 มกราคม 2561 

 ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์


 

คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 


ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Radio Frequency Identification: RFID  


ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ใช่ประเภท Radio Frequency Identification: RFID ซึ่งใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ 

 


- ประกาศสำนักงาน กสทช.

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ไฟล์เสียงสำหรับใช้ในการวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการคุณภาพของเสียง


ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่ายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก  สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่วิทยุ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ 


ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่ายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Multi-Carrier (cdma2000) 


การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่


ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 


 กรุณาทำแบบสอบถามการให้บริการของสำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. ปี 2560 


เอกสารนำเสนอ (PowerPoint) การประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการรายงานและเผยแพร่ข้อมูลผลการวัดระดับคุณภาพการให้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560


- รูปแบบรายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง สำหรับนำส่งสำนักงาน กสทช.

- รูปแบบรายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง สำหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต


- ประกาศสำนักงาน กสทช.

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รูปแบบรายงานการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมและระดับค่าชี้วัดคุณภาพบริการ


- ประกาศสำนักงาน กสทช.

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการบางค่าชี้วัด สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 


ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง 


ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น ประเภททั่วไป 


ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) 


 ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Direct Spread 


 ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่ายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใชเทคโนโลยี GSM 


การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใชเทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Multi-Carrier (cdma2000)


ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจำที่ ย่านความถี่วิทยุ 57-66 GHz (V-band)


การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ลูกข่ายในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๔ ฉบับ   


การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น ประเภททั่วไป


สำนักงาน กสทช. จะจัดประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus Group) กับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต/ผู้นำเข้าเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางความเหมาะสม ผลกระทบรวมถึงข้อดีข้อเสียเพื่อประกอบการพิจารณาในการปรับปรุง(ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรกองทัพบก เลขที่ ๑๙๕ ถนนวิภาวี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ร่างประกาศฯ

กำหนดการ

แบบตอบรับ


 

การอบรมหลักสูตร สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ ณ จังหวัดลำปาง

        


สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุ และสุขภาพ คำถามที่พบบ่อย (พิมพ์ครั้งที่ 2)


 เครื่องโทรคมนาคมลูกข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ผ่านการตรวจสอบรับรอง"อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate, SAR) ตามมาตรฐานความปลอดภัย กทช. มท. 5001 - 2555   


ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   


ระกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์   


มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์   


ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่วิทยุ MF/HF  


ประกาศ เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ปี 2558 และ ปี 2559   


ครื่องโทรคมนาคมลูกข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ผ่านการตรวจสอบรับรอง"อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate, SAR) ตามมาตรฐานความปลอดภัย กทช. มท. 5001 - 2555       


ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น


 เครื่องวิทยุฯที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน(รอลงราชกิจจาฯ) 


 ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


 

 ประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓   


 ผลการตรวจวัดระดับการแผ่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีฐาน ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกจุด (ระบบแผนที่)     


  รายงานผลการตรวจวัดระดับการแผ่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีฐาน ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำปี 2558     


 


สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุ และสุขภาพ คำถามที่พบบ่อย   

 


มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์   


ประกาศ เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ปี 2558 (มิถุนายน และ กรกฎาคม)


 รายงานความพึงพอใจ 2558 


หน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์    

 รายงานผลการตรวจวัดระดับการแผ่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีฐาน
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี
2557
 


  รายงานผลการตรวจวัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคม 

บริเวณสำนักงาน กสทช 


โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลการศึกษาผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ และผลกระทบของการตั้งสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใกล้ที่อยู่อาศัยและชุมชนใน ๕ ภูมิภาค


ประกาศ เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ปี 2558 

 


คู่มือการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 

 


ชุดปฏิบัติงานสำหรับการตรวจวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

   


ชุดปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทดสอบ

 


 

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ และ (ร่าง) ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์โดย สำนักงาน กสทช. (จำนวน 2 ฉบับ)


 มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์    


 ประกาศ เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ปี 2557  

 

 


วิดีโอเผยแพร่ ความจริงเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ


ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ ฟ้าผ่ากับโทรศัพท์มือถือ


                                                                                     


 มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์    


 เครื่องที่ยื่นแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (SDoC)  


  ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย (Pocket Unit) ระบบเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ่ม (On-site Paging system) 


 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีแม่ข่าย (Base Unit) ระบบเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ่ม (On-site Paging system)  


 เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ให้บริการทดสอบ   


 รายงานผลการประชุมทางด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศ       


 รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ประจำปี 2557   


 ประกาศ กสทช.

เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์(Vehicle Radar)

เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar) 


 (ร่าง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีแม่ข่าย (Base Unit) ระบบเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ่ม (On-site Paging system) 

เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย (Pocket Unit) ระบบเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ่ม (On-site Paging system) 


 ประกาศสำนักงาน กสทช.

 เรื่อง แบบคำขอสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์   


 ประกาศสำนักงาน กสทช.

เรื่อง ขอบข่ายการให้บริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 


สำนักงาน กสทช. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง อ่านต่อ... 

  


 การรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง พ.ศ. .... (QoS Voice)

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น ๓ โรงแรม Century Park กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ...


ข้อมูลงานวิจัยจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เกี่ยวกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสุขภาพ

 www.who.int/peh-emf/en (คลิ๊ก)  


 การจัดการประชุม เรื่อง Wireless Landscape: 5G Towards 2020 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคา 2557

สำนักงาน กสทชและ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา จัดการประชุม เรื่อง Wireless Landscape: 5G Towards 2020 อ่านต่อ...


 

 เอกสารเผยแพร่

หมายเหตุ คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

Electromagnetic Field (EMF)

บริการยื่นคำขอตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฯ

 

ความจริงเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ 


 เครื่องโทรคมนาคมลูกข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ที่ผ่านการตรวสอบรับรอง

"อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate, SAR)"

ตามมาตรฐานความปลอดภัย กทช. มท. 5001 - 2550 

 


 วิดีโอคลิป  

แนะนำสำนัก ทท. แนะนำห้อง LAB และ แนะนำการจดทะเบียนและการรับรอง

ที่มี English Subtitle บรรยาย 


ประกาศ กสทช.

เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) 


ประกาศ กสทช.

เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐาน และสถานีทวนสัญญาณ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) 


 ประกาศ กสทช.

เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ ๕๗-๖๖ GHz ในลักษณะ Wireless Personal Area Network (WPAN) 


ประกาศ กสทช.

เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ ๕๗-๖๖ GHz ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN)


 

การรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีแม่ข่าย (Base Unit) และเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย (Pocket Unit) ระบบเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ่ม (On-site Paging system)


 ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ จะปรับปรุงแก้ไขประกาศ กทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๐


 

   

การรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)


 ประกาศ สนง.

เรื่อง การเพิ่มเติมเงื่อนไขสำหรับผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมที่ผลิตจากผู้ผลิตภายในประเทศ... 


 ประกาศ สนง.

เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องวบิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification : RFID 


 ประกาศ สนง.

เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทโทรศัพท์ไร้สาย 


 ประกาศ สนง.

เรื่อง การใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น 


 ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับสถานีฐานขนาดเล็ก 


การรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)


 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสาหรับสถานีฐานขนาดเล็ก


การรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ 57-66 GHz 


   
รายการเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการรับรองฯ 3G แต่มีโหมดการทำงานในเทคโนโลยี LTE


   

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและการกำกับดูแล

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและการกำกับดูแล โดยมี นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ ภารกิจโทรคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นางนุสรา ชูกูล ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม...อ่านต่อ


   

สำนักงาน กสทช. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ RFID"

 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 สำนักงาน กสทช. ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ RFID...อ่านต่อ

(รายงานสรุปเครื่อง RFID ที่ผ่านการจดทะเบียนฯจากสำนักงาน กสทช. แล้ว)


 ประกาศ กสทช.

แก้คำผิด เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 


 ประกาศ กสทช.

  เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่


 ประกาศ สนง. กสทช.

แก้คำผิด เรื่อง การเพิกถอนใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จำนวน ๒๘๐ แบบ/รุ่น


 ประกาศ สนง. กสทช.

  เรื่อง การเพิกถอนใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จำนวน ๒๘๐ แบบ/รุ่น

 

ppt 17-08-2563 

กลับขึ้นด้านบน

พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา

ตรวจลำดับคิว

ผลการสุ่มตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ระบบติดตามสถานะ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้129
เมื่อวานนี้128
สัปดาห์นี้257
เดือนนี้1739
รวม(นับจากวันที่ 21-พ.ย.-2555)51886

Kubik-Rubik Joomla! Extensions